Print

Erkenning lokale geloofsgemeenschappen

Doel

Lokale geloofsgemeenschappen zijn belangrijke partners binnen onze diverse samenleving. De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen van de door de federale overheid erkende erediensten. De Vlaamse Regering wenst een nieuw en duidelijk kader in te voeren voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen en voor de criteria en administratieve verplichtingen waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen.

Wat vooraf ging

In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 besliste de Vlaamse Regering om de bestaande regels maximaal aan te passen volgens de aanbevelingen van de studie Torfs. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024, alsook de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2019-2024 bepalen de krachtlijnen van een nieuw regelgevend kader. De conceptnota bis betreffende het regelgevend erkenningskader voor lokale geloofsgemeenschappen die op 29 mei 2020 meegedeeld werd aan de Vlaamse Regering, werkt die krachtlijnen verder uit.

Nieuw decreet

Op 13 november 2020 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet principieel goed. Het regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.

Op 19 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet opnieuw principieel goed.

De regering deed dit na advies van:

 • de leden van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog;
 • de Vlaamse Toezichtcommissie;
 • de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;
 • de Vereniging van de Vlaamse Provincies.

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet definitief goed.

De regering deed dit na advies van de Raad van State.

De volgende stap is het indienen van het ontwerpdecreet bij het Vlaams Parlement.

Raadpleeg het ontwerp van decreet (pdf), de memorie van toelichting (pdf) en de nota aan de Vlaamse Regering (pdf).

Inhoud van het voorontwerp

 • Het voorontwerp verfijnt en verduidelijkt de bestaande erkenningscriteria. De nieuwe criteria reiken de Vlaamse Regering alle relevante informatie over bestuurlijke, veiligheids- en samenlevingsaspecten aan.
 • Een lokale geloofsgemeenschap wordt erkend als het een wachtperiode van 4 jaar gunstig afrondt.
 • Aanvraagdossiers van voor 1 juli 2019 krijgen 1 jaar tijd om zich aan te passen aan  de nieuwe erkenningsverplichtingen.
 • De Vlaamse Regering betrekt de lokale en provinciale besturen en de representatieve organen bij de erkenningsprocedures en het toezicht op de eredienstbesturen.
 • De gedeeltelijke vernieuwing van de bestuursorganen van alle eredienstbesturen vinden  in dezelfde periode plaats.
 • De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst controleert de nieuwe lokale geloofsgemeenschappen zowel voor als na de erkenning. Ze volgt ook de erkende eredienstbesturen verder op. De screening verloopt volgens de vernieuwde erkenningsverplichtingen en de verplichtingen in het Eredienstendecreet. De Vlaamse Regering kent de personeelsleden van de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst een aantal bevoegdheden toe om die opdracht te verwezenlijken.
 • Alle eredienstbesturen moeten voldoen aan dezelfde verplichtingen, ongeacht de datum van erkenning en de eredienst. De bestaande besturen van de eredienst krijgen 1 jaar om zich aan te passen aan de nieuwe verplichtingen.
 • Het voorontwerp voert een getrapt en gedifferentieerd sanctioneringsmechanisme in. Afhankelijk van de ernst van de tekortkoming kan de Vlaamse Regering:
  • de financiering opschorten of beperken voor een bepaalde termijn;
  • de erkenning opschorten voor een bepaalde termijn;
  • de erkenning opheffen.
 • De Vlaamse Regering verduidelijkt de wijzigingsprocedures voor gebiedsomschrijvingen en samenvoegingen en voert een specifieke procedure in voor de naamswijziging van de eredienstbesturen.

Oprichting van de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen

Het Vlaamse regeerakkoord richt een nieuwe Vlaamse dienst op om een adequate informatievergaring en professionele screening van de lokale geloofsgemeenschappen te realiseren. Meer informatie over de doelstelling en oprichting van die dienst vind je in de conceptnota betreffende de oprichting van de Vlaamse Informatie- en screeningsdienst op de lokale geloofsgemeenschappen, meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 8 mei 2020. Op 13 november 2020 besliste de Vlaamse Regering om de dienst onder te brengen in het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Welke regelgeving wijzigt?

Op deze pagina vind je alle informatie over dit regelgevend traject. Alle andere informatie over eredienstbesturen vind je in de rubriek Erediensten.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Definitieve goedkeuring ontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van decreet definitief goed. Het wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.

Publicatiedatum
vrijdag 4 juni 2021
Meer lezen
Meer lezen

Tweede principiële goedkeuring voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering keurde het voorontwerp van decreet opnieuw principieel goed. Het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen. Het inwinnen van het advies van de Raad van State is de volgende stap.

Publicatiedatum
vrijdag 19 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet schetst duidelijk kader erkenning lokale geloofsgemeenschappen

Op 13 november 2020 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot regeling van de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

Publicatiedatum
vrijdag 13 november 2020
Meer lezen