Print

Hervorming bestuurlijk toezicht

In het Regeerakkoord 2014 - 2019 wordt uitgegaan van een verdere vereenvoudiging van het administratief toezicht en wordt voorgesteld om het goedkeuringstoezicht af te schaffen. Er is ook sprake van een verregaande inperking en vereenvoudiging van de bestuurlijke regels, rekening houdend met de voortschrijdende digitalisering.

In de Beleidsnota 2014 - 2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid wordt gepreciseerd dat de toezichtprocedure vereenvoudigd, en maximaal eenvormig gemaakt wordt. De termijnen waarbinnen kan opgetreden worden dient zo kort mogelijk te zijn, dit in functie van de rechtszekerheid, de duidelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de procedures. Het beginsel van eenheid van toezicht wordt vooropgesteld.

Aan de hand van deze uitgangspunten wordt onderzocht hoe het bestuurlijk toezicht kan geoptimaliseerd worden. Dit leidt onvermijdelijk tot een aantal wijzigingen in de decretale regeling van de organisatie van het toezicht.

We gaan hierbij uit van volgende krachtlijnen:

  • In de mate van het mogelijke worden bepaalde vormen van goedkeuringstoezicht afgeschaft.
  • Ongeacht het lokaal bestuur worden de toezichtregels zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  • Het systematisch toezicht wordt verder afgebouwd en er is een verdere evolutie naar toezicht op basis van klachten, met de invoering van een uniek adres om klachten naartoe te sturen
  • De dossierstroom tussen de besturen en de toezichthoudende overheid wordt afgebouwd met de maximale digitalisering van de interne en externe processen als uitgangspunt.
  • Er wordt gezocht naar administratieve vereenvoudiging en meer transparantie bij de afhandeling van de toezichtdossiers door de toezichthoudende overheid ( minister en/of gouverneur)
  • De procedure wordt versneld door het uitwerken van voorstellen onder meer voor(1) het verkorten van de termijnen, (2) de beperking van de mogelijkheid tot stuiting van de termijnen door de toezichthoudende overheid en (3) een procedure om de besturen ertoe aan te zetten om vlugger opgevraagde besluiten in te sturen.

Meer informatie

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Goedkeuring conceptnota Bestuurlijk Toezicht

Vrijdag 27 mei stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Hervorming Bestuurlijk toezicht – toelichting wijzigingsvoorstellen'.

Publicatiedatum
dinsdag 31 mei 2016
Meer lezen