Herbestemming parochiekerken

De Vlaamse ministers Bart Somers (bevoegd voor binnenlands bestuur) en Mathias Diependaele (bevoegd voor onroerend erfgoed) schreven samen een visienota over de her- of nevenbestemming van parochiekerken die niet langer noodzakelijk zijn voor de eredienst. Op vrijdag 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering deze visienota goed.

De publieke discussie over de toekomst van kerkgebouwen die niet meer nodig zijn voor de eredienst kreeg in Vlaanderen een sterke impuls door de publicatie, in juni 2011, van een conceptnota van toenmalig minister Geert Bourgeois. Sindsdien:

  • Introduceerde de regelgeving Onroerend Erfgoed de kerkenbeleidsplannen;
  • Wijzigde de regelgeving voor de subsidiëring van niet-beschermde eredienstgebouwen zodat lokale besturen ook subsidies kunnen bekomen voor investeringswerken in parochiekerken die nevenbestemming mogelijk maken;
  • Begeleidde het “Projectbureau Herbestemming” (een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de VVSG en de Vlaamse Bouwmeester) gemeenten en kerkbesturen bij niet minder dan 142 “haalbaarheidsstudies”;
  • Zijn in vele gemeenten discussies gevoerd (samen met de kerkelijke verantwoordelijken en vaak ook met omwonenden) en projecten gestart van neven- en herbestemming van parochiekerken.

Voorjaar 2021 zijn deze beleidsinstrumenten geëvalueerd. De kabinetten en administraties Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed voerden gesprekken met alle belanghebbenden. Tevens werden in maart en april 2021 de 300 Vlaamse burgemeesters in een elektronische enquête bevraagd over hun visies met betrekking tot dit thema. Dit alles vormde de basis voor de nieuwe visienota.

Deze visie zal in het najaar 2021 nog worden besproken in het Vlaams parlement.