Regelgeving fusies

Het Vlaams Parlement heeft op woensdag 15 juni 2016 het decreet over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten goedgekeurd. Het 'fusiedecreet' beoogt het creëren van duidelijkheid en rechtszekerheid voor de gemeentebesturen die wensen over te gaan tot een vrijwillige samenvoeging van hun gemeenten. Het samenvoegingsdecreet is ondertussen ingekanteld in het decreet over het lokaal bestuur (inwerkingtreding voor het overgrote deel op 1/1/2019).

Elke individuele fusie moet ook nog bekrachtigd worden per specifiek samenvoegingsdecreet. De stand van zaken hiervan vindt u op deze pagina.

Het decreet bevat ook specifieke bepalingen over de financiële bonus die de Vlaamse overheid biedt bij samenvoeging, onder de vorm van een schuldovername. Daarnaast bepaalt het decreet dat de Vlaamse Regering verdere regels voor de schuldovername kan vaststellen. Om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te creëren, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 24 februari 2017 definitief het besluit goed met de regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. In aansluiting op de bepalingen van het fusiedecreet en het besluit werd ook een omzendbrief opgemaakt die een overzicht geeft van de concrete vooropgestelde timing en de praktische afspraken om de schuldovername vlot te laten verlopen.

Er werd ook een toelichtende nota uitgewerkt die de lokale (politiek) verantwoordelijken wil duiding geven bij het Vlaamse ondersteuningsbeleid inzake vrijwillige fusies, die inzicht verschaft in de verschillende stappen die de gemeenten moeten zetten willen ze vanaf 1 januari 2019 fuseren, en die handvaten aanreikt die hen kan helpen in het beslissingsproces om al dan niet een fusieoperatie aan te gaan. 

De basis van het Vlaamse fusiebeleid werd gelegd in de conceptnota van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015.