Gemeentefusies van 1 januari 2019: schuldovername

Artikelen 58 en 59 van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 bevatten specifieke bepalingen over de financiële bonus, onder de vorm van een schuldovername, die de Vlaamse overheid bood bij vrijwillige samenvoeging van gemeenten per 1 januari 2019.

De gemeenten die uiterlijk op 31 december 2017 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging per 1 januari 2019 indienden bij de Vlaamse Regering konden genieten van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid ten belope van maximum 500 euro schuld per inwoner van de samen te voegen gemeenten, met een maximum van 20 miljoen euro per samenvoeging. Het totale bedrag van de over te nemen schulden door de Vlaamse overheid werd geplafonneerd op 200 miljoen euro.

Door de schuldovername nam de Vlaamse overheid als nieuwe debiteur een deel van de uitstaande schulden van de vroegere debiteurs (gemeenten, autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn) over en was ze verplicht de schuld (kapitaalaflossingen en intresten) terug te betalen aan de financiële instellingen.

Daarnaast bepaalde artikel 60 van het decreet dat de Vlaamse Regering nadere regels voor de schuldovername kan vaststellen. Dat gebeurde in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot vaststelling van de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. In aansluiting op de bepalingen van het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en het besluit werd ook een omzendbrief opgemaakt die een overzicht geeft van de concrete vooropgestelde timing en de praktische afspraken om de schuldovername vlot te laten verlopen.