Tweede opvolgingsrapport 2017

In uitvoering van het regeerakkoord nam minister Homans begin 2015 het initiatief om na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden. Een paritair samengestelde commissie met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen maakte hierover afspraken.

Vorig jaar werd in het eerste opvolgingsrapport reeds vastgesteld dat voor alle decentralisatieafspraken het implementatieproces werd opgestart en dat er dus een positieve opvolging was binnen de Vlaamse overheid van de afspraken die de paritaire commissie decentralisatie maakten. Ook het voorbije jaar viel het tempo niet stil en werkten de bevoegde ministers en hun administraties verder aan de uitvoering van de afspraken. Er kan worden vastgesteld dat heel wat decentralisatieprojecten zijn afgerond of in een vergevorderde fase zitten.

Dit resulteert in een Vlaamse overheid die significant meer ruimte en autonomie laat aan de lokale besturen om op basis van de eigen noden en wensen hun lokale beleid vorm te geven binnen de ruime kaders die zijn uitgetekend door de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering nam kennis van het tweede opvolgingsverslag en bezorgde dit aan het Vlaams Parlement.