Eindverslag paritaire commissie decentralisatie

Het eindverslag van de commissie decentralisatie werd op 26 juni 2015 ter mededeling voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De beslissingen van de paritaire commissie decentralisatie situeren zich veelal op het principiële niveau. Voor bepaalde onderdelen volgt nu overleg met andere belanghebbenden uit de betrokken sector (lokaal sociaal beleid, ambulante handel, personeelsregelgeving, …). Daarna moeten de conclusies worden omgezet in regelgeving en verbeterde omgangsvormen. De effectieve implementatie van de beslissingen vormen de verantwoordelijkheid van de functioneel bevoegde ministers.

De paritaire commissie in zijn huidige samenstelling zal de voortgang bespreken van de in dit eindrapport gemaakte afspraken. De minister bevoegd voor binnenlands bestuur zal als coördinerend minister jaarlijks een voortgangsrapport opmaken en voorleggen aan de paritaire commissie.

 
Eindverslag decentralisatie in Vlaams Parlement

Het eindverslag van de paritaire commissie decentralisatie werd in verschillende commissies van het Vlaams Parlement besproken.

  • 6 oktober 2015, Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid: Gedachtewisseling met minister Liesbeth Homans over het eindverslag van de paritaire commissie en over de sectorale conclusies inzake Organieke Regelgeving.

Lees het verslag.

  • 20 oktober 2015: Gezamenlijke zitting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken en Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen: Gedachtewisseling met ministers Jo Vandeurzen, Ben Weyts en Liesbeth Homans over de sectorale conclusies inzake Welzijn, Mobiliteit en Wonen.

Lees het verslag.

  • 10 november 2015, Gezamenlijke zitting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn en Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media: Gedachtewisseling met ministers Joke Schauvliege en Sven Gatz over de sectorale conclusies inzake Ruimte en Leefmilieu en Vrije Tijd.

Lees het verslag.

  • 12 januari 2016: Gezamenlijke zitting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid: Gedachtewisseling met minister Philippe Muyters over de sectorale conclusies inzake Economie en Werk.

Lees het verslag.