Eerste opvolgingsrapport 2016

De “Paritaire Commissie Decentralisatie” hechtte in juni 2015 de goedkeuring aan haar eindverslag waarin, per beleidssector, afspraken zijn vastgelegd voor het vergroten van de beleidsruimte van de lokale besturen. Het eindverslag is op 26 juni 2015 ter mededeling voorgelegd aan de Vlaamse Regering en werd in verschillende commissies van het Vlaams Parlement besproken.

In het eindverslag is afgesproken dat de implementatie van de beslissingen de verantwoordelijkheid vormen van de functioneel bevoegde ministers, en dat de paritaire commissie in zijn oorspronkelijke samenstelling de voortgang zal bespreken van de in het eindrapport gemaakte afspraken. In functie daarvan heeft minister Homans als coördinerend minister de opdracht gekregen om jaarlijks een voortgangsrapport op te maken en voor te leggen aan de paritaire commissie.

Het eerste voortgangsrapport werd besproken op de opvolgvergadering van de paritaire commissie op 14 september 2016. Het rapport en het verslag van deze bijeenkomst, beide goedgekeurd door de leden van de commissie, zijn op 14 oktober 2016 ter mededeling voorgelegd aan de Vlaamse Regering en werden bezorgd aan het Vlaams Parlement.