Decentralisatie

Korte toelichting

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 legt grote nadruk op sterke steden en gemeenten met meer beleidsruimte. Binnen dit kader bepaalt het Vlaams regeerakkoord o.a.: “De Vlaamse Regering engageert zich om, in een paritair (Vlaanderen/lokale besturen) samengestelde commissie, na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden, met name voor welke concrete bevoegdheden van het lokale bestuursniveau het niet meer of minder nodig is dat Vlaanderen sturend optreedt. Deze doorlichting zal het eerste jaar van de legislatuur georganiseerd worden, samen met de gemeenten en provincies, en dient voor 31 maart 2015 tot concrete resultaten te leiden.

Op 10 oktober 2014 besliste de Vlaamse Regering hoe dit engagement uit het regeerakkoord concreet zou worden aangepakt. Een paritaire commissie (of de commissie decentralisatie) kreeg de opdracht om de beleidsruimte van het lokale niveau te vergroten. De belangrijkste component was het in kaart brengen van de punten waarbij de lokale besturen belemmeringen aanvoelen bij het autonoom uitoefenen van hun bevoegdheden. Doelstelling is dat de Vlaamse overheid zich zoveel mogelijk terugplooit op het formuleren van de strategische kaders, en dat de lokale besturen in volle vrijheid het tactische en operationele beleid van hun bevoegdheden kunnen invullen.

De paritaire commissie werd voorgezeten door het kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans en bestond uit 6 vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, 6 vertegenwoordigers van de VVSG en 2 vertegenwoordigers van de VVP.

Het uitwerken van concrete voorstellen gebeurde in de schoot van 7 inhoudelijke werkgroepen die diverse malen samenkwamen:

  • De werkgroep Organieke Regelgeving (o.l.v. kabinet minister Homans)
  • De werkgroep Welzijn (o.l.v. kabinet minister Vandeurzen)
  • De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu” (o.l.v. kabinet minister Schauvliege)
  • De werkgroep Mobiliteit (o.l.v. kabinet minister Weyts)
  • De werkgroep Economie en Werk (o.l.v. kabinet minister Muyters)
  • De werkgroep Wonen (o.l.v. kabinet minister Homans)
  • De werkgroep Vrije Tijd (o.l.v. kabinet minister Gatz)

Deze inhoudelijke werkgroepen waren politieke werkgroepen onder de verantwoordelijkheid van het kabinet van de functioneel bevoegde minister en samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, de VVSG en de VVP. De werkgroepen werden technisch ondersteund door de administratie.

Jaarlijks komt de paritaire commissie 'decentralisatie' samen om de opvolging van de afspraken te monitoren.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Slotrapport paritaire commissie decentralisatie

Bij de start van de regeerperiode 2014-2019 gaf Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de opdracht aan een paritaire commissie decentralisatie, met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen, om concrete afspraken te maken over het verhogen van de autonomie van de lokale besturen.. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur legt nu het slotrapport voor, waarin wordt nagegaan in welke mate deze afspraken hebben geleid tot concrete realisaties.

Meer info

Publicatiedatum
vrijdag 7 juni 2019
Meer lezen
Meer lezen

Tweede opvolgingsrapport paritaire commissie decentralisatie

In uitvoering van het regeerakkoord nam minister Homans begin 2015 het initiatief om na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden. Een paritair samengestelde commissie met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen maakte hierover afspraken. Ook het voorbije jaar viel het tempo niet stil en werkten de bevoegde ministers en hun administraties verder aan de uitvoering van de afspraken. Er kan worden vastgesteld dat heel wat decentralisatieprojecten zijn afgerond of in een vergevorderde fase zitten.

In het opvolgingsverslag kan je de vorderingen bekijken!

Publicatiedatum
maandag 27 november 2017
Meer lezen
Meer lezen

Eerste opvolgingsrapport paritaire commissie decentralisatie

In uitvoering van het regeerakkoord nam minister Homans begin 2015 het initiatief om na te gaan op welke terreinen de autonomie van de lokale besturen kan verhoogd worden. Een paritair samengestelde commissie met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de lokale en provinciale besturen maakte hierover afspraken. Midden vorig jaar zijn deze in een eindverslag vastgelegd. Eén jaar na publicatie van dit rapport werd de paritaire commissie ‘decentralisatie’ opnieuw samengeroepen om de voortgang van de gemaakte afspraken te bespreken.

Publicatiedatum
maandag 17 oktober 2016
Meer lezen

Pagina's