Print

Decreet afslanking provincies

De zesde staatshervorming kende nieuwe bevoegdheden toe aan de regio’s met betrekking tot het provinciaal bestuursniveau. De beleidsoptie tot afslanking van het provinciaal bestuursniveau werd in het Vlaams regeerakkoord geschreven met de bedoeling een vereenvoudigd bestuurlijk landschap in Vlaanderen te creëren. Het accent ligt enerzijds op een sterker lokaal bestuursniveau met meer bevoegdheden en beleidsvrijheid én anderzijds op een meer kader stellende Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de verdere afslanking van de Vlaamse Provincies. Vanaf 2018 zullen de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, of cultuur mogen uitoefenen. Binnen dit kader hevelen de provincies op 1 januari 2018 de taken, bevoegdheden en financiële middelen die ze uitoefenen in de “persoonsgebonden” aangelegenheden, zoals gedefinieerd in de artikelen 4 en 5 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen, over naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. 

De bevoegdheden en de door deze operatie gevatte personeelsleden worden overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Op 13 december 2016 werd het decreet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.