Afslanking provincies

Met het decreet van 18 november 2016 tot afslanking van de provincies wenst de Vlaamse Regering de bestuurlijke verrommeling en beleidsconcurrentie binnen de Vlaamse bestuurlijke ruimte in te perken. De taakstelling van de provincies wordt verder aangescherpt. In de toekomst ontplooien ze niet langer taken of dienstverlening op het vlak van de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden.

Naast een verdere afbakening van het provinciale belang verschaft het decreet eveneens het financiële en juridische kader waarbinnen op een ordentelijke manier taken en bevoegdheden met de bijbehorende middelen worden overgedragen aan de overheden die nog steeds over bevoegdheden beschikken op dit vlak, zijnde de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Nieuws en artikels

Meer lezen

Afslanking provincies: overdracht personeel, vastgoed en collecties

De Vlaamse Regering slankt de provincies af. Daarom keurde ze vijf besluiten goed die de overdracht regelen van personeelsleden uit de vijf Vlaamse provincies. In het verlengde daarvan regelde de Vlaamse Regering de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel dat de provincies vanaf 1 januari 2018 overdragen naar de Vlaamse Gemeenschap of de verzelfstandigde agentschappen. Ten slotte keurde de regering de besluiten goed die de eigendomsoverdracht van gebouwen en de overdracht van provinciale kunstcollecties regelen. Deze goedkeuringen hevelen de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden officieel over aan de Vlaamse overheid of aan een lokaal bestuur.

Publicatiedatum
maandag 1 januari 2018
Meer lezen
Meer lezen

Afslanking provincies: wijziging Vlaams personeelsstatuut

In het kader van de afslanking van de provincies worden de vroegere culturele en persoonsgebonden taken overgedragen aan het Vlaamse en lokale niveau. Voor personeelsleden die voortaan voor de Vlaamse overheid werken werd het personeelsstatuut aangepast.

Meer info over het gewijzigde personeelsstatuut

Meer weten over het project afslanking van provincies

Publicatiedatum
vrijdag 15 december 2017
Meer lezen
Meer lezen

Wijziging Vlaams personeelsstatuut: overdracht personeel provincies

In het kader van de afslanking van de provincies wijzigde de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Dit statuut bepaalt onder andere de inschalingsmodaliteiten voor de personeelsleden van de provincies die overgeheveld worden naar de diensten van de Vlaamse overheid.

Publicatiedatum
maandag 22 mei 2017
Meer lezen