Relance

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona.

In deze rubriek vind je meer info over de relancesubsidies waar het Agentschap Binnenlands Bestuur de schouders onder zet.

Relancesubsidies voor lokale besturen

Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 4

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Bedrag

Maximaal 150.000 euro per project

Aanwending

Alle innovatieve concepten komen in aanmerking. Via deze oproep kan je een beroep doen op deskundige begeleiding, bijvoorbeeld bij het ontwerp van een ICT-veranderingstraject, de uitwerking van een proof of concept, prototype of experiment, of een behoefteanalyse. Of om standaarden te definiëren waarop toekomstige ontwikkelingen kunnen steunen.

Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021
Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 2

Publicatiedatum
maandag 22 november 2021
Bedrag

Maximaal 500.000 euro per project

Aanwending

Het gaat om thematische projecten waarbij je een thematische dienstverlening wil vernieuwen of een afgebakende cluster van processen wil digitaliseren. Je hebt een duidelijk plan hoe je het resultaat van je digitaliseringsproject zal bereiken. Het grootste deel van je analyse moet dus af zijn.

Meer lezen

Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

Publicatiedatum
vrijdag 26 februari 2021
Bedrag

1 euro voor elke 2 euro die lokale besturen investeren.

Aanwending

Investeringen in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 3

Publicatiedatum
maandag 22 november 2021
Bedrag

Maximaal 2.000.000 euro per project

Aanwending

Je wil grootschalige veranderingen doorvoeren aan een omvattend aantal processen. Je hebt een duidelijk plan hoe je het resultaat van je digitaliseringsproject zal bereiken. Het grootste deel van je analyse moet dus af zijn.

Nieuwsberichten

Meer lezen

Lokaal Energie- en Klimaatpact uit de startblokken

De klimaatverandering vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Maar liefst 293 van de 300 Vlaamse lokale besturen ondertekenden het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).

Publicatiedatum
maandag 20 december 2021
Meer lezen

Visie op de dienstverlening in de gemeente van de toekomst: meer dan ooit digitaal en burger centraal

Via het project 'Gemeente zonder gemeentehuis' wil de Vlaamse Regering steden en gemeenten ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van burgers en ondernemers. Elf experten bundelden hun adviezen in een visietekst ‘Lokaal digitaal’ die ze aan ministers Jan Jambon en Bart Somers overhandigden.

Publicatiedatum
vrijdag 23 juli 2021
Meer lezen

Lokaal Laadplan - Handreiking Lokaal Laden

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEPK) bepaalt dat tegen 2030 de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners) voorzien. De Handreiking Lokaal Laden helpt de lokale besturen deze versnelling te realiseren/. Het focust op de regierol van de lokale besturen en preciseert wat een lokaal bestuur ter zake kan doen, welke samenwerkingsrelaties lokaal moeten worden geactiveerd en de acties die aan de orde zijn. De handreiking en bevat ook goede voorbeelden en praktijken.

Publicatiedatum
vrijdag 16 juli 2021
Meer lezen

Stimuleer lokale ondernemers om deel te nemen aan overheidsopdrachten

Net zoals de bestrijding van de coronacrisis lokaal begon, begint ook onze relance op dat niveau. Het succes van deze relance zal dan ook liggen in de coalitie die lokale besturen en lokale ondernemers sluiten. En als Vlaamse overheid willen wij die samenwerking een duwtje in de rug geven.

Bekijk onze tips en praktijkvoorbeelden

Publicatiedatum
vrijdag 25 juni 2021

Pagina's