Relance

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona.

In deze rubriek vind je meer info over de relancesubsidies waar het Agentschap Binnenlands Bestuur de schouders onder zet.

Relancesubsidies voor lokale besturen

Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021
Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen

Zomerscholen 2021

Publicatiedatum
maandag 26 april 2021
Bedrag
  • Financiering regierol lokale besturen: 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool.
  • Financiering van het onderwijs- en verrijkingsaanbod: 45 euro per leerling per dag.
Aanwending

Deze subsidie dient om de regierol van lokale besturen en het aanbod rond onderwijs en verrijking te financieren.

Meer lezen

Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

Publicatiedatum
vrijdag 26 februari 2021
Bedrag

1 euro voor elke 2 euro die lokale besturen investeren.

Aanwending

Investeringen in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

Nieuwsberichten

Meer lezen

Visie op de dienstverlening in de gemeente van de toekomst: meer dan ooit digitaal en burger centraal

Via het project 'Gemeente zonder gemeentehuis' wil de Vlaamse Regering steden en gemeenten ondersteunen die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening nog beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van burgers en ondernemers. Elf experten bundelden hun adviezen in een visietekst ‘Lokaal digitaal’ die ze aan ministers Jan Jambon en Bart Somers overhandigden.

Publicatiedatum
vrijdag 23 juli 2021
Meer lezen

Stimuleer lokale ondernemers om deel te nemen aan overheidsopdrachten

Net zoals de bestrijding van de coronacrisis lokaal begon, begint ook onze relance op dat niveau. Het succes van deze relance zal dan ook liggen in de coalitie die lokale besturen en lokale ondernemers sluiten. En als Vlaamse overheid willen wij die samenwerking een duwtje in de rug geven.

Bekijk onze tips en praktijkvoorbeelden

Publicatiedatum
vrijdag 25 juni 2021
Meer lezen

Zomerscholen 2021: projectoproep en ondersteuningsaanbod

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen die zomerscholen organiseren een financiering ontvangen. Ze kunnen hiervoor een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met 30 mei 2021. Nieuw is dat lokale besturen financiering kunnen ontvangen wanneer ze een regierol voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen opnemen.

Publicatiedatum
maandag 26 april 2021
Meer lezen

Relanceplan Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Dat maakte Vlaams minister-president Jan Jambon bekend tijdens zijn Septemberverklaring.

Het plan bevat zeven ambities of speerpunten:

  • economie en samenleving verduurzamen
  • investeren in infrastructuur
  • Vlaanderen digitaal transformeren
  • investeren in mensen en talenten
  • het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken
  • de coronacrisis beheren en Brexit
  • de overheid efficiënter maken

Bekijk het relanceplan (pdf)

Publicatiedatum
maandag 28 september 2020
Meer lezen

Lokaal Laadplan - Handreiking Lokaal Laden

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEPK) bepaalt dat tegen 2030 de lokale besturen 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners) voorzien. De Handreiking Lokaal Laden helpt de lokale besturen deze versnelling te realiseren/. Het focust op de regierol van de lokale besturen en preciseert wat een lokaal bestuur ter zake kan doen, welke samenwerkingsrelaties lokaal moeten worden geactiveerd en de acties die aan de orde zijn. De handreiking en bevat ook goede voorbeelden en praktijken.

Publicatiedatum
vrijdag 16 juli 2021
Meer lezen

Lokaal Energie- en Klimaatpact goedgekeurd + oproep

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed. De Vlaamse Regering nodigt nu de lokale besturen uit het pact te ondertekenen. De VVSG deed dat al als prominente partner. De regering heeft 25 miljoen euro steun voorzien voor de lokale besturen die dat doen. Wie vragen heeft kan die stellen op een webinar op 18 juni 2021.

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021
Meer lezen

Vlaanderen maakt 150 miljoen euro vrij voor investeringen lokale fietsinfrastructuur

Op voorstel van minister Bart Somers keurde de Vlaamse Regering op 26 februari het subsidiebesluit goed voor investeringen in lokale fietsinfrastructuur.

Publicatiedatum
vrijdag 26 februari 2021