Ministerieel besluit lijst erkende diploma's of getuigschriften per niveau en rechtspositie secretaris en ontvanger OCMW

Officiële opschrift
"Ministerieel besluit van 19 februari 2013 tot vaststelling van de lijst van erkende diploma's of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn "
Datum regelgeving
19 februari 2013
Publicatiedatum Staatsblad
4 maart 2013
Omschrijving

De bijlage I met de erkende diploma's en getuigschriften in het BVR rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007 werd per 1 februari 2013 opgeheven. Bij ministerieel besluit van 19 februari 2013 werd ze vervangen door een nieuwe, aangevulde bijlage, die uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2013. U vindt hier dit ministerieel besluit met de nieuwe bijlage van erkende diploma's en getuigschriften.

Een korte toelichting bij de wijzigingen in vergelijking met de vroegere bijlage vindt u eveneens hierbij.

Dit ministerieel besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2013.