Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit

Type regelgeving
Omzendbrief
Datum regelgeving
15 februari 2019
Omschrijving

Op 15 februari 2019 verleende de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een nieuwe omzendbrief over de gemeentelijke fiscaliteit. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 en is aangepast aan de wijzigingen aan Vlaamse en federale regelgeving, nieuwe rechtspraak en rechtsleer, de omvorming van het bestuurlijk toezicht door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en nieuwe beleidsaccenten in de fiscale politiek (zoals een grotere aandacht voor duurzaamheid en groene energie).

De omzendbrief is bedoeld als een handleiding voor de gemeentebesturen en de gemeentelijke administraties bij de vestiging en invordering van de gemeentelijke belastingen.

De structuur van de omzendbrief van 2011, met een indeling in drie hoofdstukken, bleef behouden:

  • hoofdstuk 1 schetst het wettelijk kader van de gemeentelijke fiscale bevoegdheid, licht een aantal basisbegrippen en -principes toe en formuleert algemene aanbevelingen;
  • hoofdstuk 2 verschaft toelichting bij de vestiging en de invordering van de gemeentebelastingen en de organisatie van de administratieve bezwaarprocedure. Die procedures worden geregeld in het decreet van 30 mei 2008 en door verwijzing in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
  • hoofdstuk 3 ten slotte zoomt in op een aantal frequent voorkomende gemeentebelastingen. Nogal wat van die belastingen zijn gebonden aan een wettelijk of decretaal kader of vragen op een andere manier bijzondere aandacht.

Meer informatie