Besluit Vlaamse Regering verhoging eindejaarstoelage VIA6

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 135 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 98 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Datum regelgeving
10 september 2021
Publicatiedatum Staatsblad
25 oktober 2021
Omschrijving

In navolging van het deelakkoord VIA6 - koopkracht publieke sector, en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief twee besluiten, waardoor de personeelsleden die onder dit deelakkoord VIA6 vallen, vanaf 2021 recht hebben op een verhoogde eindejaarstoelage. Voor de personeelsleden uit dit deelakkoord die werken in de geregionaliseerde sectoren of de klassieke zorg- en welzijnssectoren, wordt bijkomend een retroactieve verhoging van de eindejaarstoelage van 2020 vastgesteld.