Print

Besluit Vlaamse Regering inwerkingtreding afschaffing personeelsformatie provincies

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Publicatiedatum Staatsblad
03/04/2019
Omschrijving

Regelt de inwerkingtreding per 1.1.2019 van de afschaffing van de personeelsformatie voor de provincies