Overzicht regelgeving Werking Besturen

aflopend sorteren
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van artikel 267, tweede en derde lid, van het Gemeentedecreet en artikel 144 van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 tot vaststelling van het model van het formulier houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende vaststelling van de nadere procedureregels voor de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende vaststelling van de nadere procedureregels voor de organisatie van een provinciale volksraadpleging
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor de mandatarissen
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen
Besluit van de Vlaanse Regering van 30 januari 2015 houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid