Overzicht rechtsgedingen

Titeloplopend sorteren Datum uitspraak
Raad van State - Arrest 240.753 van 20 februari 2018 - Benoeming burgemeester 20/02/2018
Raad van State - Arrest 240.472 van 16 januari 2018 - Benoeming burgemeester 16/01/2018
Raad van State - Arrest 238.583 van 20 juni 2017 - Beroepscommissie voor tuchtzaken - Tuchtstraf 20/06/2017
Raad van State - Arrest 238.269 van 19 mei 2017 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 19/05/2017
Raad van State - Arrest 238.054 van 14 oktober 2016 - Onteigening 14/06/2016
Raad van State - Arrest 237.773 van 24 maart 2017 - Onteigening 24/03/2017
Raad van State - Arrest 235.613 van 12 augustus 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken 12/08/2016
Raad van State - Arrest 235.131 van 20 juni 2016 - Lokaal personeel - Ongeschiktheid wegens medische redenen 20/06/2016
Raad van State - Arrest 234.122 van 14 maart 2016 - Onteigening 14/03/2016
Raad van State - Arrest 233.952 van 26 februari 2016 - Beroepscommissie Tuchtzaken - Tuchtrechtelijke kwalificatie 26/02/2016
Hof van Beroep te Brussel - Arrest 2014/AR941 van 21 maart 2019 - Schadevergoeding n.a.v. niet-benoeming burgemeester 21/03/2019
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 59/2017 van 18 mei 2017 - Rolnummer 6343 – Beroep tot vernietiging - Subsidiëring aan de lokale besturen - Vlaams Gemeentefonds 18/05/2017
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 171/2015 van 3 december 2015 – Rolnummer 6061 – Beroep tot vernietiging - Samenwerkingsakkoord gewestgrensoverschrijdende intercommunales 03/12/2015
Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 14/2017 van 9 februari 2017 – Rolnummer 6337 – Prejudiciële vraag - Crematie - Betaling van de honoraria van de beëdigd geneesheer bij het overlijden van een persoon die in een ander Gewest is gedomicilieerd 09/02/2017
Grondwettelijk Hof - Arresten nrs. 129/2019 en 131/2019 van 10 oktober 2019 - Rolnrs. 6903 en 7038 - Beroepen tot vernietiging van 1° de artikelen 56, §3, 9°, 297, §1, en 577, 23° en 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en van 2° artikel 148 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 10/10/2019
Grondwettelijk Hof - arrest nr. 9/2020 van 16 januari 2020 - Rolnummers 6999 en 7055 - Beroep tot nietigverklaring - Uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen 16/01/2020
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 76/2019 van 23 mei 2019 - Rolnr. 6886 - Het beroep tot vernietiging van de artikelen 581 tot 589 van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) 16/12/2019
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 67/2018 van 7 juni 2018 - Prejudiciële vraag - Overlegcomité gemeente/OCMW in de randgemeenten en Voeren 07/06/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 63/2021 van 22 april 2021 – Rolnummer 7382 - Prejudiciële vraag over de artikelen 9, § 1, tweede lid, en 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30 mei 2008 22/04/2021
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 52/2021 van 1 april 2021 – Rolnummer 7141 – Beroep - Artikel 5 van de wet van 30 juli 2018 « tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme », ingesteld door de vzw « TCC-Accueil, ASBL » en anderen 01/04/2021

Pagina's