Overzicht rechtsgedingen

Titel Datum uitspraak
Raad van State - Arrest 245.860 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning 22/10/2019
Raad van State - Arrest 245.843 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - vermindering van subsidie 22/10/2019
Grondwettelijk Hof - Arresten nrs. 129/2019 en 131/2019 van 10 oktober 2019 - Rolnrs. 6903 en 7038 - Beroepen tot vernietiging van 1° de artikelen 56, §3, 9°, 297, §1, en 577, 23° en 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en van 2° artikel 148 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005 10/10/2019
Raad van State - Arrest 244.753 van 11 juni 2019 - Beroep tot vernietiging - Tuchtprocedure 11/06/2019
Raad van State - Arrest 244.131 van 2 april 2019 - Beroep tot vernietiging - Kerkfabriek 02/04/2019
Hof van Beroep te Brussel - Arrest 2014/AR941 van 21 maart 2019 - Schadevergoeding n.a.v. niet-benoeming burgemeester 21/03/2019
Raad van State - Arrest nr. 242.994 van 20 november 2018 - Beroep tot nietigverklaring 20/11/2018
Raad van State - Arrest 243.002 van 20 november 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Vernietiging tuchtstraf ontslag van ambtswege 20/11/2018
Raad van State - Arrest 242.541 van 5 oktober 2018 - Beroepscommissie voor Tuchtzaken - Geen verbod om, wanneer de redelijke verhouding van evenredigheid van een opgelegde tuchtstraf betwist wordt, bij beoordeling rekening te houden met de ontstentenis van formele verantwoording van die verhouding 05/10/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 121/2018 van 4 oktober 2018 - Rolnummers Rolnr. 6650 en 6687 (samengevoegd) - Beroep tot vernietiging - Vlaamse decreet van 2 december 2016 tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en tot opheffing van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds, ingesteld door de stad Geraardsbergen en anderen en door de stad Vilvoorde 04/10/2018
Raad van State - Arrest 242.101 van 13 juli 2018 - Onteigening - Machtiging - Realisatie van het onteigeningsplan ter uitvoering van ruimtelijk uitvoeringsplan 13/07/2018
Raad van State - Arrest 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest 242.087 van 10 juli 2018 - Optreden gemeenteraad bij beroep nietigverklaring benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State – Arresten nrs. 242.087 & 242.088 van 10 juli 2018 - Benoeming burgemeester 10/07/2018
Raad van State - Arrest nr. 241.936 van 26 juni 2018 - Beroep tot nietigverklaring 26/06/2018
Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 67/2018 van 7 juni 2018 - Prejudiciële vraag - Overlegcomité gemeente/OCMW in de randgemeenten en Voeren 07/06/2018
Raad van State - Arrest 241.517 van 17 mei 2018 - Registratie van aanvragen van inwoners om voor een bepaalde periode in het Frans te worden bediend 17/05/2018
Raad van State - Arrest 241.435 van 8 mei 2018 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 08/05/2018
Raad van State - Arrest 240.994 van 13 maart 2018 - Lokaal Personeel - Beëindiging stage wegens ongeschiktheid 13/03/2018
Raad van State – Arrest nr. 240.939 van 7 maart 2018 – Schorsing niet-benoeming tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 07/03/2018

Pagina's