Raad van State - Arrest nr. 248.293 van 18 september 2020 - Beroep tot nietigverklaring - Onteigening

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
248.293
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
vrijdag 18 september 2020
Samenvatting
 
De Raad van state verwerpt het beroep omdat zij van oordeel is dat zij onbevoegd is gelet op de bevoegdheid van de vrederechter zoals opgenomen in artikel 50 van het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.
Tekst arrest
 
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
 
VOORZITTER VAN DE Xe KAMER
 
ARREST
 
nr. 248.293 van 18 september 2020
in de zaak A. 224.925/X-17.203
 
In zake : de BVBA CASA CAROMANI
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Yves Janssen en Caroline Pincemin
kantoor houdend te 3700 Tongeren
Leopoldwal 6
bij wie woonplaats wordt gekozen
 
tegen:
 
1. het VLAAMSE GEWEST
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaten Koen Geelen, Wouter Moonen
en Nick Parthoens
kantoor houdend te 3500 Hasselt
Gouverneur Roppesingel 131
bij wie woonplaats wordt gekozen
2. het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
STADSONTWIKKELING TONGEREN
 
I. Voorwerp van het beroep
 
1. Het beroep, ingesteld op 26 maart 2018, strekt tot de nietigverklaring van “het Ministerieel besluit [van 3 januari 2018] houdende de machtiging tot onteigening verleend aan het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Tongeren voor de onroerende goederen gelegen in Tongeren voor het bewaren en heropbouwen van het beschermd monument en het bewaren van het beschermd stadsgezicht – pand klooster Zusters van Maria en bijhorende tuin – plein 17”.
 
II. Verloop van de rechtspleging
 
2. De eerste verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.
 
Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 93, eerste lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 „tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State‟.
 
De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting van 27 maart 2020, welke zitting werd uitgesteld tot de terechtzitting die heeft plaatsgevonden op 4 september 2020.
 
Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.
 
Advocaat Antoinette Spreutels, die loco advocaten Yves Janssen en Caroline Pincemin verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Sophie Germis, die loco advocaat Nick Parthoens verschijnt voor de eerste verwerende partij, zijn gehoord.
 
Eerste auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.
 
Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
 
III. Kortedebattenprocedure - Rechtsmacht
 
3. Gelet op artikel 50 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, is de vrederechter bevoegd om uitspraak te doen over de wettigheid van de onteigening, en bijgevolg om de voor de onteigening vereiste besluiten van de onteigenende overheid op zowel hun interne als op hun externe wettigheid te toetsen.
 
Die bevoegdheid van de gewone rechter sluit de bevoegdheid van de Raad van State uit om kennis te nemen van een beroep tot nietigverklaring van deze handelingen. 4. Blijkens het door de verzoekende partij bijgebrachte vonnis van 17 januari 2019 van het vredegerecht van het kanton Tongeren evenals het door de eerste verwerende partij bijgebrachte vonnis van 19 november 2019 van de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren, is de verzoekende partij, eigenares van het te onteigenen goed, op 7 juni 2018 met het oog op de onteigening gedagvaard door de tweede verwerende partij.
 
5. Uit een en ander volgt dat er reden is om het voorliggende beroep te verwerpen en de kosten ten laste te leggen van de verwerende partij.
 
BESLISSING
 
1. De Raad van State verwerpt het beroep.
 
2. De verwerende partijen worden, elk voor de helft, verwezen in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verzoekende partij.
 
Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van achttien september tweeduizend twintig, door de Raad van State, Xe kamer, samengesteld uit:
 
Johan Lust, kamervoorzitter
bijgestaan door
Frank Bontinck, griffier.