Raad van State - Arrest nr. 247.593 van 19 mei 2020 - Vordering tot schorsing - Wezembeek-Oppem - Taalzaken: oproepingsbrieven

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
247.593
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 19 mei 2020
Samenvatting

-

Tekst arrest
 
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
 
ALGEMENE VERGADERING
 
ARREST
 
nr. 247.593 van 19 mei 2020
in de zaak A. 228.624/Abis-29
 
In zake: de GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Marie Bourgys
kantoor houdend te 1380 Lasne
Chemin de la Maison du Roi 34C
bij wie woonplaats wordt gekozen
tegen:
het VLAAMSE GEWEST
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Bart Staelens
kantoor houdend te 8000 Brugge
Gerard Davidstraat 46 bus 1
bij wie woonplaats wordt gekozen
 
I. Voorwerp van de vordering
 
1. De vordering, ingesteld op16 juli 2019, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “het Ministerieel Besluit van 22 mei 2019 aangenomen door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ‘houdende de vernietiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Wezembeek-Oppem van 3 mei 2019 betreffende ‘oproepingsbrieven-verzending’”. Gevraagd wordt, in het opschrift van het verzoekschrift, dat het overeenkomstig artikel 93 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak behandeld zou worden.
 
II. Verloop van de rechtspleging
 
2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.
 
Eerste auditeur Erik Bosquet en eerste auditeur Jurgen Neuts hebben een verslag opgesteld. De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, die heeft plaatsgevonden op 3 maart 2020.
 
Kamervoorzitter Johan Lust en kamervoorzitter Luc Detroux hebben verslag uitgebracht.
 
Advocaten Marie Bourgys en Anthony Poppe, die verschijnen voor verzoekster, en advocaat Bart Staelens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.
 
Eerste auditeur Erik Bosquet en eerste auditeur Jurgen Neuts hebben een met dit arrest eensluidend advies gegeven.
 
Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
 
III. Feiten
 
3. Naar aanleiding van de op til zijnde Europese, federale en Vlaamse parlementsverkiezingen, beslist het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wezembeek-Oppem op 3 mei 2019 onder meer om “de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 26 mei 2019 te verdelen, conform de kennis met betrekking tot het taalgebruik van de particulieren, zoals door deze particulieren meegedeeld middels brief en zoals geldig geregistreerd voor een periode van 4 jaar”.
 
Met een besluit van 22 mei 2019 vernietigt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding “[d]e beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Wezembeek-Oppem van 3 mei 2019 betreffende oproepingsbrieven-verzending”.
 
IV. Beoordeling
 
4. Een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging strekt er essentieel toe om een belang of belangen voorlopig, in afwachting van een uitspraak over het beroep tot nietigverklaring, veilig te stellen.
 
In de regel moeten deze belangen, opdat de Raad van State effectief tot een schorsing kan besluiten, zodanig zijn dat ze een spoedeisendheid verantwoorden.
 
5. Uitzonderlijk – zoals te dezen naar de mening van verzoekster het geval moet zijn vanwege artikel 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’ – hoeft door de Raad van State voor een schorsing geen spoedeisendheid te worden nagegaan en vastgesteld.
 
Het stelt een verzoekende partij die in een dergelijk uitzonderlijk geval verkeert er evenwel niet van vrij om, wil zij een schorsing verkrijgen, toch over enig belang te beschikken dat door die schorsing nuttig gevrijwaard zou worden in afwachting van een uitspraak over het beroep tot nietigverklaring.
 
6. Welk belang of welke belangen van verzoekster een schorsing in de voorliggende zaak voorlopig dient, in afwachting van een uitspraak over haar annulatieberoep, is niet spontaan duidelijk nu de verkiezingen waarop de bestreden beslissing betrekking heeft al geruime tijd geleden plaatshadden en – meer nog – zelfs al plaatshadden vóóraleer de vordering tot schorsing werd ingesteld.
 
Evenmin wordt dat belang of worden die belangen in het verzoekschrift duidelijk gemaakt.
 
7. Er is bijgevolg reden de vordering tot schorsing te verwerpen.
 
 
BESLISSING
 
De Raad van State verwerpt de vordering tot schorsing.
 
Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van 19 mei 2020 van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die was samengesteld als volgt:
 
de HH. Roger Stevens, eerste voorzitter van de Raad van State,
Jacques Jaumotte, voorzitter van de Raad van State,
voorzitter van de algemene vergadering,
Johan Lust, kamervoorzitter,
Geert Van Haegendoren, kamervoorzitter,
Geert Debersaques, kamervoorzitter,
Mevr. Colette Debroux, kamervoorzitter,
de heer Imre Kovalovszky, kamervoorzitter,
Mevr. Pascale Vandernacht, kamervoorzitter,
de HH. Luc Detroux, kamervoorzitter,
Carlo Adams, staatsraad,
Bruno Seutin, staatsraad,
Pierre Lefranc, staatsraad,
Jan Clement, staatsraad,
Stephan De Taeye, staatsraad,
Bert Thys, staatsraad,
Peter Sourbron, staatsraad,
David De Roy, staatsraad,
Mevr. Anne-Françoise Bolly, staatsraad,
Kaat Leus, staatsraad,
de heer Frédéric Gosselin, staatsraad,
Mevr. Patricia De Somere, staatsraad,
Nathalie Van Laer, staatsraad,
de HH. Marc Joassart, staatsraad,
Luc Donnay, staatsraad,
Mevr. Florence Piret, staatsraad,
de heer Raphaël Born, staatsraad,
bijgestaan door
de heer Gregory Delannay, hoofdgriffier.