Raad van State - Arrest nr. 236.675 van 6 december 2016 - Rooilijn- en onteigeningsplan

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
236.675
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 6 december 2016
Samenvatting

Te dezen zijn er, met het oog op de toewijzing van de kosten, twee voorwerpen van de vordering te onderscheiden: enerzijds de besluiten inzake de onteigening en anderzijds het rooilijnplan. Wat de onteigening betreft, past het, gelet op de tussengekomen dagvaarding, om de kosten ten laste an de verwerende partijen te leggen, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding ten behoeve van de verzoekende partij. Wat het rooilijnplan betreft, is het beroep laattijdig ingediend en past het de kosten ten laste van de verzoekende partij, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan de eerste verwerende partij als zijnde de auteur van het bestreden rooilijnplan.

Tekst arrest

-