Raad van State - Arrest 245.861 van 22 oktober 2019 - Beroep tot vernietiging - verlenen vergunning

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
245.861
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 22 oktober 2019
Samenvatting
 
De Raad van State verklaart het beroep tot nietigverklaring onontvankelijk. De bestreden voorwaarden zijn onlosmakelijk met de domeinvergunning verbonden. De verwerende partij stelt aansluitend in haar laatste memorie dat "zonder de opgelegde voorwarden geen toelating kan worden afgeleverd".
 
Een vernietiging beperkt tot deze voorwaarden zou tot gevolg hebben dat de Raad van State de domeinvergunning hervormt en zich op het domein van de beleidsuitoefening van de betrokken overheid begeeft.
 
Tekst arrest
 
 
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
Xe KAMER
ARREST
 
nr. 245.861 van 22 oktober 2019
in de zaak A. 215.375/X-16.189.
 
In zake :
Richard BRULS
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Wim Mertens
kantoor houdend te 3580 Beringen
Paalsesteenweg 81
bij wie woonplaats wordt gekozen
 
tegen :
 
het VLAAMSE GEWEST
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Tom De Sutter
kantoor houdend te 9000 Gent
Koning Albertlaan 128
bij wie woonplaats wordt gekozen
 
 I. Voorwerp van het beroep
 
1. Het beroep, ingesteld op 23 maart 2015, strekt tot de nietigverklaring van “de opschortende voorwaarden behorende bij het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 21 januari 2015 waarin een toelating onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van een natuurvergunning tot het gebruik van het openbaar domein van de gemeente Balen (Heerbaan) wordt afgegeven om het water en elektricteitsnet uit te breiden”. II. Verloop van de rechtspleging
 
2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een verslag opgesteld. Verzoeker en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

 
De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2019.
 
Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht. Advocaat Kilian Stulens, die loco advocaat Wim Mertens verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Samuel Mens, die loco advocaat Tom De Sutter verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.
 
Eerste auditeur-afdelingshoofd Marijke Sterck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.
 
Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
 
III. Feiten
 
3.1. Verzoeker dient bij Pidpa en Eandis aanvragen in tot uitbreiding van het waterleidingsnet, respectievelijk het electriciteitsnet, ten behoeve van zijn chalet-weekendverblijf op de Keiberg, ter hoogte van de Heerbaan, te Balen. 3.2. Het college van burgemeester en schepenen van Balen beslist op 1 en 20 september 2010 om niet in te stemmen met de uitbreiding van de waterleiding, en op 20 oktober 2010 om niet in te stemmen met de realisatie van de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

3.3. Op 4 juli 2011 beslist de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, met verwijzing naar de wet van 17 januari 1938 „tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen‟, dat toch toelating wordt gegeven om gebruik te maken van het openbaar domein van de gemeente Balen (Heerbaan) tot uitbreiding van het waterleidings- en elektriciteitsnet.

 
3.4. Bij ‟s Raads arrest nr. 227.106 van 14 april 2014 wordt de domeinvergunning van 4 juli 2011 vernietigd omdat noch “[u]it de bestreden beslissing, noch uit de stukken van het dossier blijkt dat de verwerende partij de haar door artikel 16, § 1, van het natuurbehouddecreet opgelegde zorgplicht is nagekomen”.
 
3.5. Op 21 januari 2015 verleent de Vlaamse minister van Binnenlandse bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding de toelating om gebruik te maken van het openbaar domein van de gemeente Balen (Heerbaan) om het waterleidings- en elektriciteitsnet uit te breiden, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een natuurvergunning: “[…] Overwegende dat de kwestie van de al dan niet vermijdbare schade zal onderzocht worden in (de motivering van) de nog door betrokkene(n) aan te vragen „natuurvergunning‟, die blijkens het schrijven van 26 juni 2014 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, nog moet aangevraagd worden; dat deze natuurvergunning ingesteld wordt door artikel 13 van het natuurdecreet en het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 
Overwegende dat, blijkens nadere uitleg door de diensten van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur (e-mail dd 15 juli 2014), „de verwijzing naar de natuurvergunning volgt uit de veronderstelling/vaststelling dat er bij de graafwerken vegetatie beschadigd zou kunnen worden bvb. bij het kruisen van de wegbermen, dat gelet op de ligging in Habitatrichtlijngebied, dan ook in de bestemming „recreatiegebied‟ een natuurvergunning vereist (artikel 13, §4, 3° van het natuurdecreet); dat „aangezien de vergunning die door het Agentschap Binnenlands Bestuur verleend wordt niet onder de vrijstellingen valt opgenomen in artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 (huiskavels; regelmatige stedenbouwkundige vergunning ... beheerplan Bosdecreet, beheerplan Natuurreservaat, inrichtingsplan Landinrichting ...) en het geen normale onderhoudswerken zijn, is de procedure volgens artikel 11 en volgende van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 van toepassing‟; Overwegende dat, binnen het kader van wat voorafgaat, de toelating tot gebruik van het openbaar domein van de gemeente Balen voor de uitbreiding van het water- en elektriciteitsnet derhalve wordt gegeven onder de opschortende voorwaarde dat vooraf een natuurvergunning wordt verkregen waarin de zorgtoets is verricht, BESLUIT: Artikel 1. Er wordt, onder de opschortende voorwaarde dat vooraf een natuurvergunning wordt verkregen, toelating gegeven (aan Pidpa) om gebruik te maken van het openbaar domein van de gemeente Balen (Heerbaan) tot uitbreiding van het waterleidingsnet, op aanvraag van de heer Bruls. Artikel 2. Er wordt, onder de opschortende voorwaarde dat vooraf een natuurvergunning wordt verkregen, toelating gegeven (aan Eandis) om gebruik te maken van het openbaar domein van de gemeente Balen (Heerbaan) tot uitbreiding van het elektriciteitsnet, op aanvraag van de heer Bruls.”
 
Dit is het bestreden besluit.
 
IV. Ontvankelijkheid
 
4.1. De bestreden voorwaarden zijn onlosmakelijk met de domeinvergunning verbonden. De verwerende partij stelt aansluitend in haar laatste memorie dat “zonder de opgelegde voorwaarden geen toelating kan worden afgeleverd”. Anders dan de verzoeker dit blijkbaar ziet, zou een vernietiging beperkt tot deze voorwaarden tot gevolg hebben dat de Raad van State de domeinvergunning hervormt en zich op het domein van de beleidsuitoefening van de betrokken overheid begeeft.
 
4.2. Het beroep is onontvankelijk.
 
BESLISSING
 
 
1. De Raad van State verwerpt het beroep.
 
2. Verzoeker wordt verwezen in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 200 euro en op een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro die verschuldigd is aan de verwerende partij.
 
Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van tweeëntwintig oktober tweeduizend negentien, door de Raad van State, Xe kamer, samengesteld uit:
 
Johan Lust, kamervoorzitter,
Jan Clement, staatsraad,
Stephan De Taeye, staatsraad,
bijgestaan door
Frank Bontinck, griffier.