Raad van State - Arrest 241.435 van 8 mei 2018 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Rechtbank/Hof
Raad van State
Arrestnummer
241.435
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
dinsdag 8 mei 2018
Samenvatting

/

Tekst arrest
RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
 
VOORZITTER VAN DE Xe KAMER
 
ARREST
 
nr. 241.435 van 8 mei 2018
in de zaak A. 220.346/X-16.740.
 
In zake:
1. Koen VAN LIEFFERINGHE
2. de NV KOVAL
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Bram Vandromme
kantoor houdend te 8500 Kortrijk
Kapucijnenstraat 14
bij wie woonplaats wordt gekozen
 
tegen:
 
1. het VLAAMSE GEWEST
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Tom De Sutter
kantoor houdend te 9000 Gent
Koning Albertlaan 128
bij wie woonplaats wordt gekozen
2. de STAD GERAARDSBERGEN
bijgestaan en vertegenwoordigd door 
advocaat Wim Rasschaert
kantoor houdend te 9420 Erpe-Mere
Schoolstraat 20
bij wie woonplaats wordt gekozen
 
I. Voorwerp van het beroep
 
1. Het beroep, ingesteld op 23 september 2016, strekt tot de nietigverklaring van:
 
"(1) Beslissing van 25 juli 2016 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur waarbij wordt beslist dat geen maatregel van toezicht zal genomen worden. [...]
(1) Beslissing van 6 juni 2à16 van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Geraardsbergen om, bij toepassing van artikel 256 van het Gemeentedecreet, een eerdere beslissing van 11 mei 2015 te handhaven [...]
(2) Beslissing van 11 mei 2015 van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Geraardsbergen om geen verdere initiatieven te nemen tot opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de spie N42 en aan de provincie Oost-Vlaanderen te vragen om een eventuele herbestemming van de spie N42 verder af te handelen binnen lopende of toekomstige provinciale planningsprocedures [...]."
 
II. Verloop van de rechtspleging
 
2. De verwerende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.
 
Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.
 
De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 30 maart 2018.
 
Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uigebracht.
 
Eerste aditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.
 
Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
 
III. Afstand
 
3. De verzoekende partijen doen bij brief van 2 maart 2018 afstand van het beroep tot nietigverklaring.
 
BESLISSING
 
1. De Raad van State stelt de afstand van het beroep tot nietigverklaring vast.
 
2. De verzoekende partijen worden, elk voor de helft, verwezen in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 400 euro en op een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro die verschuldigd is aan elk van de verwerende partijen.
 
Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van acht mei 2018, door de Raad van State, Xe kamer, samengesteld uit:
 
Johan Lust, kamervoorzitter
bijgestaan door
Silvan De Clercq, griffier.
 
De griffier
Silvan De Clercq
 
De voorzitter
Johan Lust