Hof van Beroep te Brussel - Arrest 2014/AR941 van 21 maart 2019 - Schadevergoeding n.a.v. niet-benoeming burgemeester

Rechtbank/Hof
Burger- of Strafrechtbank / Hof van beroep
Arrestnummer
2014/AR941
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
donderdag 21 maart 2019
Samenvatting
 
Mevrouw Caprasse krijgt een schadevergoeding toegekend, omdat de minister haar destijds niet heeft benoemd in 2011 (niet benoemingsbesluit van 15 juni 2011).
 
Het Hof bevestigt hiermee de eerdere uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
 
Het Hof is van mening, net zoals de rechtbank van eerste aanleg, dat de niet-benoeming gebaseerd is op het feit dat mevrouw Caprasse de intentie geuit heeft dat zij de interpretatie van de taalwetgeving (zoals in de omzendbrieven Peeters en Martens geformuleerd) niet zou naleven. Het is dus een niet-benoeming op basis van "verklaringen" van de kandidaat burgemeester, maar niet gebaseerd op concrete feiten van niet naleving van de taalwetgeving. Mevrouw Caprasse heeft ook een politieke functie én het recht om haar politieke standpunten vrij te uiten. Politieke verklaringen vertalen zich niet steeds in daden, aldus de rechtbank van eerste aanleg, bevestigd door het Hof van Beroep.
 
Het hele arrest is inhoudelijk een bevestiging van de redenering en de motivering die voordien reeds ontwikkeld was door de rechtbank van eerste aanleg.
 
Het Hof bevestigt dus ook de fout in hoofde van het Vlaamse Gewest en bepaalt dat het Vlaamse Gewest gehouden is tot het betalen van een schadevergoeding.
 
Tekst arrest

-