Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 76/2019 van 23 mei 2019 - Rolnr. 6886 - Het beroep tot vernietiging van de artikelen 581 tot 589 van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB)

Rechtbank/Hof
Grondwettelijk Hof
Arrestnummer
76/2019
Indiener
-
Datum uitspraak arrest
maandag 16 december 2019
Samenvatting
Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de artikelen 581 t.e.m. 589.
 
Het Grondwettelijk Hof heeft vastgeteld dat de verzoekende partij in wezen enkel rechtstreeks en ongunstig door artikel 583, §1 DLB wordt geraakt. Het Grondwettelijk Hof heeft zijn onderzoek dan ook tot die bepaling beperkt.
 
Ten gronde heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het verschil in behandeling tussen de titularis van het ambt van gemeente-/OCMW-secretaris die vóór de totstandkoming van het DLB slechts één van die ambten uitoefende en de titularis van het ambt van gemeente-/OCMW-secretaris die vóór de totstandkoming van het DLB reeds beide ambten uitoefende, redelijk verantwoord is.
 
Volgens het Grondwettelijk Hof berust het verschil in behandeling op een objectief criterium: het feit of de ambten van gemeente-/OCMW-secretaris vóór de totstandkoming van het DLB al dan niet door één en dezelfde persoon werden uitgeoefend. Bovendien steunt de keuze van de decreetgever voor een verschillende overgangsregel voor beide situaties ook op een pertinent criterium: de gemeentesecretarissen die reeds vóór de totstandkoming van het DLB ook de taken van de OCMW-secretaris uitoefenden, hebben een ervaring opgebouwd waarover de personen die slechts één van beide functies uitoefenden niet beschikken.
 
Rekening houdend met de bevoegdheden van de algemeen directeur kon de decreetgever de gemeenteraad de mogelijkheid bieden om dat ambt ook open te stellen voor andere kandidaten dan de zittende titularissen wanneer de functie van gemeente- en OCMW-secretaris niet door één en dezelfde persoon werden uitgeoefend. Het Grondwettelijk Hof voegt daar nog aan toe dat de decretale regeling de zittende titularissen niet belet om zich alsnog zelf kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur en herinnert aan de waarborgen die werden uitgewerkt in de overgangsregeling voor de gemeente- en OCMW-secretarissen die geen algemeen directeur worden.
 
Tekst arrest

-