Print

Grondwettelijk Hof – Arrest nr. 171/2015 van 3 december 2015 – Rolnummer 6061 – Beroep tot vernietiging - Samenwerkingsakkoord gewestgrensoverschrijdende intercommunales

Rechtbank/Hof
Grondwettelijk Hof
Arrestnummer
171/2015
Indiener
Vandekerkhof Luc
Datum uitspraak arrest
donderdag 3 december 2015
Samenvatting

1. Eerste middel

In het eerste middel, werd de schending van de bevoegdheidsverdelende regels aangevoerd.

Het Grondwettelijk Hof affirmeerde dat het samenwerkingsakkoord niet leidt tot een afstand van bevoegdheden. De relevante overwegingen van het arrest luiden als volgt:

“B.13.1. Uit de samenhang van artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 8°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 met artikel 92bis, § 2, d), van dezelfde wet blijkt dat geen van de gewesten bevoegd is om zelf eenzijdig de aangelegenheid van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales en het bestuurlijk toezicht op die verenigingen te regelen. Die aangelegenheid moet verplicht worden geregeld door middel van een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Bij ontstentenis van een dergelijk akkoord blijven die intercommunales, met toepassing van artikel 94, § 2, van dezelfde bijzondere wet, geregeld bij de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.

B.13.2. De bestreden bepalingen maken het mogelijk de verplichting die is vervat in artikel 92bis, § 2, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 ten uitvoer te leggen.

Die bepaling verplicht de gewesten ertoe om een samenwerkingsakkoord te sluiten betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, doch ze verplicht hen niet om in gezamenlijke structuren te voorzien om het bestuurlijk toezicht op die intercommunales uit te oefenen.

Door de organisatie en de uitoefening van het bestuurlijk toezicht aan één enkel gewest toe te wijzen, volgens de criteria bepaald in artikel 2 van het samenwerkingsakkoord, hebben de betrokken gewestwetgevers geen afstand gedaan van een bevoegdheid die hen was toegewezen. Ze beperken zich ertoe de reikwijdte van de bevoegdheden vast te leggen die elk gewest ten aanzien van de gewestgrensoverschrijdende intercommunales kan uitoefenen.”

2. Tweede middel

In het tweede middel werd een schending van het gelijkheidsbeginsel aangevoerd doordat het samenwerkingsakkoord voorziet in een bijzondere regeling waarbij drie nominatim aangewezen gewestgrensoverschrijdende intercommunales (Sibelgas, Vivaqua en Tecteo) aangehecht worden bij een bepaald Gewest.

Dit middel is door het Grondwettelijk Hof verworpen. Het Hof heeft als volgt geoordeeld.

“B.18. Uit het voorgaande blijkt dat de uitzondering ten aanzien van de drie met naam genoemde intercommunales werd aangenomen met het oog op het bereiken van een evenwichtig akkoord tussen de drie betrokken gewesten en omdat noch de in de artikelen 2, eerste en tweede lid, gekozen aanhechtingscriteria, noch andere criteria pertinent werden geacht voor hun specifieke situatie. Niettemin zullen de bedoelde intercommunales, evenals alle andere gewestgrensoverschrijdende intercommunales, voortaan aan het toezicht van één gewest worden onderworpen. Aldus is het bekritiseerde verschil in behandeling niet zonder redelijke verantwoording.”

Tekst arrest

Beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 8 mei 2014, het decreet van het Waals Gewest van 27 maart 2014 en het decreet van het Vlaams Gewest van 25 april 2014 houdende, alle drie, instemming met het samenwerkingsakkoord (gesloten op 13 februari 2014) tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, ingesteld door de gemeenten Elsene en Sint-Pieters Woluwe.