Print

Preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering

Omdat radicaliseringsprocessen kunnen leiden tot extremisme of terrorisme, is het een uitdrukkelijke beleidsintentie om in Vlaanderen een gecoördineerd preventief beleid te voeren. De conceptnota van 16 januari 2015 zette de uitgangspunten van de Vlaamse Regering op een rij en schoof elf actieterreinen naar voor. Dit document mondde uit in het Vlaamse actieplan van 3 april 2015 ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Dit dynamisch plan, dat de basis vormt voor de Vlaamse aanpak gedurende de komende maanden en jaren, wordt systematisch opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Zo volgde op 2 juni 2017 een actualisering in het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering. 

De aanpak van de problematiek vereist een transversale aanpak, zowel horizontaal als verticaal. Het actieplan bevat daarom concrete engagementen van de ministers van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Integratie, Jeugd, Media, Welzijn, Onderwijs, Sport, Werk en Buitenlands Beleid. Maar het is niet enkel een Vlaamse problematiek. Het actieplan maakt ook de brug naar de verschillende bestuurlijke niveaus en legt de focus op de rol van de lokale besturen en de eerstelijnswerkers.

Vlaams minister Liesbeth Homans neemt, vanuit haar bevoegdheden Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, de coördinatie op zich. Het Vlaams Platform Radicalisering zorgt voor de voorbereiding, opvolging en bijsturing van het beleid. Het platform is een werkgroep van vertegenwoordigers uit verschillende Vlaamse beleidsdomeinen, federale en lokale overheden. Het centraal aanspreekpunt radicalisering binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineert het geheel.

Het actieplan bevat 5 beleidslijnen, 14 acties en maatregelen. Die zorgen samen voor een gelaagde aanpak om alle relevante actoren te sensibiliseren, te vormen én te betrekken. Het is de bedoeling dat ze de problematiek herkennen en er op de juiste manier mee omgaan. 

De beleidslijnen zijn:

  1. coördinatie en samenwerking in de uitvoering; 
  2. ondersteunen van de lokale aanpak;
  3. organiseren van een persoonsgerichte aanpak; 
  4. versterken van kennis en expertise;
  5. mobiliseren van het middenveld.