Print

Eindejaarstoelage 2019 - indexering van het forfaitaire gedeelte

Artikel 135 van het Rechtspositieregelingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 bepaalt de wijze waarop het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage wordt geïndexeerd. Vanaf 2015 verplicht federale regelgeving het gebruik van de afgevlakte gezondheidsindex bij de indexering van alle lonen, wedden, sociale uitkeringen, toelagen, premies en vergoedingen.

Het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 2018 bedroeg 381,31 euro. Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met de afgevlakte gezondheidsindex van oktober 2019 en gedeeld door de afgevlakte gezondheidsindex van oktober 2018:

=> 381,31 * (106,75/105,54) = 385,68 euro.

Dat bedrag wordt, conform het hierboven genoemde artikel 135, verhoogd met 898,74 euro.

=> 385,68 euro + 898,74 euro = 1284,42 euro.

Het totale bedrag van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 2019 bedraagt dus 1284,42 euro.