Print

Aanpassing kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen (1 juli 2019 - 30 juni 2020)

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt berekend op basis van artikel 156 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel. De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 bedroeg  0,3539 euro per kilometer.

Federale wetgeving ging boven het gewone indexeringsmechanisme: de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid bepaalt in artikel 3bis :“Voor de lonen, de wedden, de sociale uitkeringen, de toelagen, de premies en de vergoedingen moet in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.”

Daarom wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen vanaf 1 mei 2015 geïndexeerd volgens de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Dat is de het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen. 

Concreet betekent dat de volgende berekeningswijze: 

= bedrag van de kilometervergoeding van 2018 x (het afgevlakte consumptie-indexcijfer van mei 2019/ het afgevlakte consumptie-indexcijfer van mei 2018) 

= 0,3539 x (106,74 / 104,65)

= 0,3539 x 1,0200

= 0,3610

Dat bedrag van 0,3610 euro/km is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het voertuig. Bij carpooling kan de vergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1805 euro per kilometer. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding. Het personeelslid dat voor dienstverplaatsingen van de eigen fiets gebruik maakt, ontvangt 0,1842 euro per kilometer.

Samengevat zijn vanaf 1 juli 2019 de volgende bedragen van toepassing:

Dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig0,3610 euro per kilometer
Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met

0,1805 euro per kilometer

Dienstverplaatsingen met de fiets

0,1842 euro per kilometer