Toelagen en vergoedingen

Alle bepalingen in verband met toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, die vroeger verspreid stonden over een aantal koninklijke besluiten en omzendbrieven, worden nu geregeld in de besluiten van de Vlaamse Regering over de rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW. De lokale besturen stellen in hun eigen rechtspositieregeling de toelagen en vergoedingen vast binnen de grenzen van die besluiten van de Vlaamse Regering.

Uitzondering: het vakantiegeld van het gemeente- en het provinciepersoneel wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en de haard- en standplaatstoelage in het decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel