Functiebeschrijving voor de decretale graden

Als vertrekbasis voor de hierna opgenomen functiebeschrijvingen is gekozen voor de bestaande functiebeschrijvingen en competentieprofielen van de decretale graden in de lokale besturen. Deze werden enerzijds geactualiseerd aan de gewijzigde regelgeving en hiermee in overeenstemming gebracht, en anderzijds verder aangevuld met de huidige praktijk op basis van gesprekken en werksessies met huidige functiehouders. Speciale aandacht werd gegeven aan het proces voor de opmaak van de functiebeschrijvingen voor de decretale graden in de OCMW-besturen vermits deze in de oefening van 2004 nog niet waren opgenomen.

De volgende functiebeschrijvingen zijn generieke functiebeschrijvingen. Men kan ze beschouwen als een aantal ‘modellen’, een aantal ‘generieke’ beschrijvingen waarvan de inhoud, naargelang het lokaal bestuur, nog in mindere of meerdere mate kan aangepast worden. Zij vormen een goede basis om beschrijvingen ‘op maat’ te maken voor elk lokaal bestuur. Zo zullen sommige ‘voorbeelden van activiteiten’ niet steeds voor elke functiehouder geldig zijn; ze zijn trouwens ook niet limitatief; vandaar telkens de drie puntjes (…) achteraan. Globaal genomen geeft de som van de resultaatgebieden wel een zeer goed beeld van wat er van deze functies mag verwacht worden. Uiteraard zijn er verschillen tussen de lokale besturen onderling. Zo is de omvang en complexiteit in een kleine gemeente van 10.000 inwoners anders dan deze in een centrumstad. Binnen de panelgesprekken en de interviews werd dit ook bevestigd, alleen blijft het moeilijk om deze verschillen in objectieve criteria te omschrijven. Daarom is geopteerd om op het niveau van de functiebeschrijving geen indeling te gaan maken naar mogelijke niveaus binnen elke functie. Een indeling naar mogelijke niveaus van verantwoordelijkheden zal onderbouwd worden op basis van objectieve criteria via de Hay Group wegingmethodiek.

Voor de functie van adjunct-gemeentesecretaris blijkt uit de interviews en panelgesprekken dat deze functie vrijwel dezelfde activiteiten bevat als de functie van gemeentesecretaris. Meestal worden de verschillende activiteiten onder de twee functies verdeeld, waarbij het accent voor de verdeling van de taken sterk afhankelijk is van de aanwezige competenties binnen het specifiek lokaal bestuur. In de praktijk is één van de volgende mogelijkheden aanwezig:

  1. De adjunct-gemeentesecretaris is een echte adjunct (bijna stafmedewerker), of
  2. De taken van de adjunct-gemeentesecretaris concentreren zich voornamelijk op de interne werking, of
  3. De taken van de adjunct-gemeentesecretaris concentreren zich voornamelijk op de externe werking.

De eindverantwoordelijkheid blijft in alle gevallen op het niveau van de gemeentesecretaris. Om die redenen wordt geen aparte functiebeschrijving opgesteld voor de adjunct-gemeentesecretaris.