Decretale graden

De decretale graden zijn de (adjunct-)gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris, de provinciegriffier, de financieel beheerder (eventueel de gewestelijk ontvanger).

Hun rechtspositieregeling wordt gedeeltelijk decretaal geregeld, gedeeltelijk in de uitvoeringsbesluiten over de rechtspositieregeling van het personeel. De rechtspositieregeling van de gewestelijke ontvangers maakt deel uit van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS).

Een besluit van de Vlaamse Regering regelt de deeltijdse uitoefening van die functies en de uitoefening van ambten door een gewestelijk ontvanger.

Op de volgende pagina vindt u voorbeelden van Functiebeschrijvingen voor de decretale graden