Regelgeving

Nationale Orden

Artikel 114 van de Gecoördineerde Grondwet: “De Koning verleent de militaire orden, met inachtneming van wat de wet daaromtrent voorschrijft.”

Wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden (B.S., 24/10/2006).

KB van 13 oktober 2006 tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden (B.S., 24/10/2006).

KB van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen (B.S., 22/2/2008).

KB van 5 juni 2008 tot vaststelling, bij ontstentenis van reglement, van de minimale voorwaarden voor de toekenning van jaarlijks gecontingenteerde eervolle onderscheidingen (B.S., 30/6/2008).

Omzendbrief van 29 november 2002 [BA 2002/18] betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in nationale orden en de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit ten gunste van het personeel van de lokale en regionale besturen (B.S., 14/01/2004).

Reglement van 30 april 1999 houdende de algemene principes inzake de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden.

Reglement van 19 juli 1996 betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen.

Burgerlijke Eretekens

KB van 21 juli 1867 en KB van 15 januari 1885.

Reglement van 18 september 2008.