Decretale graden

De decretale graden zijn de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur, de adjunct-financieeldirecteur, de provinciegriffier, de financieel beheerder van de provincie, eventueel de gewestelijke ontvanger.

Hun rechtspositieregeling wordt gedeeltelijk decretaal geregeld, gedeeltelijk in de uitvoeringsbesluiten over de rechtspositieregeling van het personeel. De rechtspositieregeling van de gewestelijke ontvangers maakt deel uit van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS).

Bij de FAQ's over het Decreet Lokaal Bestuur (zie link onderaan) zijn er een hele reeks over de overgangsregeling in verband met de aanstelling van de decretale graden en het behoud van rechten van de vroegere decretale graden.