Decretale graden

De decretale graden zijn de algemeen directeur, de adjunct-algemeendirecteur, de financieel directeur, de adjunct-financieeldirecteur, de provinciegriffier, de financieel beheerder van de provincie, eventueel de gewestelijke ontvanger.

Hun rechtspositieregeling wordt gedeeltelijk decretaal geregeld, gedeeltelijk in de uitvoeringsbesluiten over de rechtspositieregeling van het personeel. De rechtspositieregeling van de gewestelijke ontvangers maakt deel uit van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS).