Tucht

Regelgeving

De tucht voor het personeel van de lokale besturen wordt geregeld in de artikelen 118 tot en met 144 van het Gemeentedecreet, de artikelen 117 tot en met 143 van het OCMW-decreet en de artikelen 114 tot en met 140 van het Provinciedecreet.

Twee besluiten van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 regelen, enerzijds de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van de gemeenten, de OCMW's, de provincies en de openbare instellingen die daaronder ressorteren, en anderzijds de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.

Onderaan deze webpagina vindt u een link naar deze besluiten.

 

Toepassingsgebied

  • alleen statutair personeel (met inbegrip van het niet gesubsidieerd onderwijzend personeel en de op proef benoemden), geen contractanten
  • niet het politiepersoneel, omdat die onder het toepassingsgebied van de Wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van het personeel van de politiediensten vallen
  • niet het brandweerpersoneel, waarvoor art. 281-317 NGW tot nader order geldt
  • voor het gesubsidieerd onderwijzend personeel geldt het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en BVR 22/5/1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, en omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden van die instellingen.

Beroep tegen een tuchtstraf

Voor het statutaire gemeente-, OCMW- en provinciepersoneel is er beroepsprocedure voorzien bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

Beroepscommissie voor tuchtzaken

De Beroepscommissie voor tuchtzaken treedt op als beroepsinstantie voor alle tuchtbeslissingen van gemeenten, provincies en OCMW’s. Sinds 1 januari 2013 beschikt de Beroepscommissie voor tuchtzaken niet meer over een hervormingsrecht.

De Beroepscommissie voor tuchtzaken kan voortaan een beroep ongegrond verklaren en bijgevolg de beslissing van de tuchtoverheid bevestigen. Ze kan een beroep gegrond verklaren en de beslissing van de tuchtoverheid vernietigen.

De Beroepscommissie voor tuchtzaken kan ook een tussenbeslissing nemen om het bestuur de kans te geven de vastgestelde onregelmatigheid recht te zetten (bestuurlijke lus). Ze deelt dan de partijen mee op welke wijze het beroep verder wordt behandeld na kennisname van de beslissing van de tuchtoverheid tot herstel van de onwettigheid en uiterlijk na het verstrijken van deze termijn om de onwettigheid te herstellen.

De Beroepscommissie heeft tenslotte een beslissingsbevoegdheid om een termijn van uitspraak te verlengen. Ze kan de oorspronkelijke termijn van zestig dagen tweemaal verlengen met een termijn van zestig dagen. Behalve in geval van preventieve schorsing, schorst het beroep de beslissing van de tuchtoverheid en kunnen de tuchtstraffen niet worden uitgevoerd.

De Beroepscommissie bestaat uit drie leden die door de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlands bestuur worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar. Ze is samengesteld uit een voorzitter, een assessor afkomstig uit een gemeentebestuur, een provinciebestuur of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en een assessor-deskundige met een bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht. Voor ieder effectief lid van de Beroepscommissie wijst de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlands bestuur een plaatsvervanger aan die voldoet aan dezelfde voorwaarden.

De Beroepscommissie voor tuchtzaken is momenteel als volgt samengesteld:

  • De heer Jan Kamoen is benoemd tot effectief voorzitter en de heer Frits Verhaeghe tot plaatsvervangend voorzitter van de Beroepscommissie voor tuchtzaken.
  • Mevrouw Linda Vandekerkhove is benoemd tot effectief assessor, afkomstig uit een lokaal of provinciaal bestuur.
  • Mevrouw Karen Segers en mevrouw Elke Stienissen zijn benoemd tot plaatsvervangend assessor, afkomstig uit een lokaal of provinciaal bestuur.
  • De heer André Deruyver is benoemd tot effectief assessor-deskundige met een bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht.
  • De heer Dany Socquet is benoemd tot plaatsvervangend assessor-deskundige met een bijzondere kennis van het tuchtrecht of van het administratief recht.
  • De heer Chris Rollewagen is aangewezen als griffier.

Contactgegevens:
Beroepscommissie voor tuchtzaken
Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel
Tel. (02) 553 39 98 - Fax (02) 553 40 02