Print

Wegen

Beslissingen gemeentebestuur

Decreet over het lokaal bestuur - artikel 295

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de gemeenteraad in kwestie, welke wegen op het grondgebied van die gemeente als gewestwegen beschouwd worden.

Als bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als gewestwegen, worden ze beschouwd als gemeentewegen, mits de gemeenteraad daarmee instemt. Die overdracht heeft de toekenning om niet van de eigendom van die wegen tot gevolg. Bij de eigendomsoverdracht moeten deze wegen zich in goede staat van onderhoud bevinden.

Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast. Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan aan een openbaar onderzoek waarna de gemeenteraad het gemeentelijk rooilijnplan definitief vaststelt (artikel 9).

Dit decreet is niet van toepassing op de buurtwegen zoals bedoeld in de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen (artikel 6).

Wet van 10 april 1841 over de buurtwegen (artikelen 27 t.e.m. 29)

De gemeenteraad is bevoegd om te beraadslagen over de opening, afschaffing, wijziging en verlegging van buurtwegen na het houden van een openbaar onderzoek. De beraadslaging is onderworpen aan de beslissing van de deputatie.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de organisatie van het openbaar onderzoek en voor de bekendmaking van de beslissing van de deputatie.

Beslissingen OCMW-bestuur

Niet van toepassing

Beslissingen bestuur eredienst

Niet van toepassing

Info en procedure