Onteigening

Wat is het?

Onteigenen is de gedwongen overdracht van een eigendom of van een zakelijk recht op een onroerend goed.

Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bepaalt welke instanties mogen onteigenen en onder welke voorwaarden.

 

Wie beslist?

Gemeente

De gemeenteraad neemt een voorlopig onteigeningsbesluit. Na het openbaar onderzoek stelt de gemeenteraad al dan niet een definitief onteigeningsbesluit vast.

OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) neemt een voorlopig onteigeningsbesluit.

Na het openbaar onderzoek en na de machtiging van de gemeenteraad stelt de raad voor maatschappelijk welzijn al dan niet een definitief onteigeningsbesluit vast.

Eredienst

De besturen van de eredienst hebben geen onteigeningsbevoegdheid.

 

Aandachtspunten?

Het Vlaams Onteigeningsdecreet wijzigt zowel de procedure voor de bestuurlijke fase als de gerechtelijke fase. Het decreet trad in werking op 1 januari 2018.

Voordat ze een definitief besluit kunnen nemen tot onteigening, moeten sommige lokale besturen een machtiging vragen.

De gemeenteraad geeft een machtiging aan:

  • de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
  • de autonome gemeentebedrijven;
  • de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  • de publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden tussen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.  

De provincieraad machtigt:

  • de autonome provinciebedrijven;
  • de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.   

Gemeenten of provincies die onteigenen hebben geen machtiging nodig.

De oude regelgeving voor de bestuurlijke fase blijft van kracht als het lokaal bestuur het voorlopig onteigeningsbesluit nam voor 1 januari 2018. Het bestuur vraagt dan een onteigeningsmachtiging aan de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Dat gebeurt na het definitief onteigeningsbesluit. De lokale besturen kunnen de machtiging aanvragen op de provinciale sites van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Meer informatie