Daden van beschikking

Enkel de raad van het bestuur is bevoegd om daden van beschikking te stellen (bv. aankoop, verkoop), tenzij de regelgeving een uitzondering voorziet. De informatie die per verrichting beschikbaar is, gaat daar dieper op in.

De volgende organen zijn bevoegd voor de uitvoering:

  • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen (Decreet over het lokaal bestuur - artikel 56, §1)
  • voor het OCMW: het vast bureau (Decreet over het lokaal bestuur - artikel 84, §1)
  • voor de eredienst: de voorzitter samen met de secretaris (Eredienstendecreet - artikel 15)

In geval van overmacht (dwingende en onvoorziene omstandigheden) kunnen de volgende organen over de uitgaven beslissen conform de daarvoor geldende regels:

  • voor de gemeente: de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen (Decreet over het lokaal bestuur  - artikel 269);
  • voor het OCMW: de raad voor maatschappelijk welzijn of het vast bureau (Decreet over het lokaal bestuur - artikel 269 en 273);
  • voor de eredienst: de kerkraad (Eredienstendecreet - artikel 34).