Print

Daden van beheer

De volgende organen zijn bevoegd voor daden van beheer:

  • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen (Gemeentedecreet - artikel 57, §3, 1°);
  • voor het OCMW: OCMW-raad of het vast bureau, een bijzonder comité of de secretaris waaraan de bevoegdheid is overgedragen (OCMW-decreet - artikel 52);
  • voor de eredienst: de kerkraad (Eredienstendecreet - artikel 34 ).

Ook hierover gaat de informatie die per verrichting beschikbaar is, daar dieper op in.