Print

Onteigeningen

De aanvragen voor een onteigeningsmachtiging kan u indienen bij de provinciale site van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Let op: het Vlaams Onteigeningsdecreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2017. Als deze nieuwe onteigeningsregeling in werking treedt, is de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur niet meer bevoegd om een onteigeningsmachtiging te verlenen. Sommige lokale besturen zullen dan nog wel een machtiging moeten aanvragen, maar niet meer op Vlaams niveau.  Daarover verder meer. De inwerkingtreding van het onteigeningsdecreet staat nog niet vast maar wordt, met uitzondering van de regeling over het digitaal platform, gepland voor 1 januari 2018.

Onteigeningsdossiers opgestart vóór de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet

Als het voorlopig onteigeningsbesluit werd genomen vóór de inwerkingtreding van het Vlaams Onteigeningsdecreet, blijft de voorgaande regelgeving van toepassing.

In dat geval is de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur principieel bevoegd om onteigeningsmachtigingen te geven aan de lokale besturen:  gemeenten, OCMW's, provincies, autonome gemeentebedrijven, autonome provinciebedrijven, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De lokale besturen kunnen onteigenen wegens redenen van algemeen belang. Een onteigeningsmachtiging kan worden verleend als dit algemeen belang is aangetoond. Ook de noodzaak om te onteigenen en eventueel de hoogdringendheid moeten worden aangetoond. Verder moeten de dossiers die worden ingediend volledig zijn. De omzendbrief BB 2011/5 van 14 oktober 2011 geldt als algemene leidraad voor de te voeren procedure en de samenstelling van het onteigeningsdossier. Van zodra het dossier volledig is, kan het aan de minister worden voorgelegd om te beslissen.

De minister beslist binnen een termijn van orde van 45 dagen na de ontvangst van een volledig dossier.  Bij  ontvangst van een aanvraag tot onteigeningsmachtiging  wordt  een melding  verzonden aan de functioneel bevoegde minister. De functioneel bevoegde minister kan binnen 30 dagen een advies geven aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, gebaseerd op een wetmatigheidscontrole.

Wat betreft de bevoegdheid en de administratieve procedure voor onteigeningen heeft de Vlaamse Regering de volgende besluiten genomen:

 

Onteigeningsdossiers opgestart na de inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet

Het Vlaams Onteigeningsdecreet is van toepassing voor alle dossiers waarvan het voorlopig onteigeningsbesluit werd genomen na de inwerkingtreding ervan. De inwerkingtreding van het Onteigeningsdecreet staat nog niet vast, maar wordt gepland voor januari 2018. 

In dit geval vragen lokale besturen de onteigeningsmachtiging aan de bevoegde lokale raad: de gemeenteraad of de provincieraad (zie artikel 8 en 9 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017). Dit moet gebeuren voordat de definitieve beslissing tot onteigening wordt genomen.

De volgende besturen vragen de machtiging aan de gemeenteraad:

  • de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
  • de autonome gemeentebedrijven;
  • de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
  • de publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden tussen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

De volgende besturen vragen de machtiging aan de provincieraad:

  • de autonome provinciebedrijven;
  • de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen.

Als de gemeenteoverheid  of provincieoverheid zelf beslist om te onteigenen, is er geen machtiging vereist.

Let op: zowel de procedure voor de bestuurlijke fase als de gerechtelijke fase wordt gewijzigd door het Vlaams Onteigeningsdecreet.

 

Meer info over het Vlaams Onteigeningsdecreet

Over de nieuwe regelgeving worden in het najaar van 2017 opleidingen georganiseerd. De data van opleidingen (van zodra bekend) en meer informatie over de nieuwe regelgeving zijn te raadplegen via de link: https://overheid.vlaanderen.be/onteigeningsdecreet.

Verwante inhoud