Print

Verkoop

Algemeen - recht van voorkeur Vlaamse Grondenbank

Het onroerend goed dat het bestuur wil verkopen, moet in bepaalde gevallen eerst worden aangeboden aan de Vlaamse Grondenbank. Dit wettelijk recht van voorkeur is te onderscheiden van eventuele (wettelijke) voorkooprechten waarvoor een andere procedure geldt. De Vlaamse Grondenbank heeft een recht van voorkeur in geval het onroerende goederen betreft, gelegen in een gebied met bestemming:

  • recreatie;
  • landbouw;
  • bos;
  • overig groen;
  • reservaat en natuur;
  • gemeenschaps- en nutsvoorzieningen;
  • ontginning en waterwinning.

Na de beslissing tot verkoop moet het onroerend goed voor die gevallen eerst worden aangeboden aan de Vlaamse Grondenbank. De website van de Vlaamse Landmaatschappij bevat meer uitleg over de te volgen procedure en de in te vullen formulieren (https://www.vlm.be/nl/themas/Vlaamsegrondenbank/rechtvanvoorkeur).

De Vlaamse Grondenbank heeft twee maanden om daarop in te gaan. Als het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, mag het bestuur verder gaan met de verkoopprocedure. Dat dient binnen het jaar te gebeuren en de prijs en/of voorwaarden mogen niet gunstiger zijn dan vermeld in het aanbod aan de Vlaamse Grondenbank.

Beslissing gemeentebestuur

De gemeenteraad is bevoegd voor het stellen van daden van beschikking betreffende het gemeentelijk patrimonium (Gemeentedecreet - artikel 43, §2, 12°). Daartoe behoren al de beslissingen tot verkoop van de gemeentelijke eigendommen. Ook het verlenen van een optierecht of een voorkeurrecht bij verkoop van een gemeentelijke eigendom aan een potentiële koper, ressorteert onder de bevoegdheid van de raad.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor daden van beschikking voor zover die verrichtingen nominatief opgenomen zijn in het vastgestelde budget (Gemeentedecreet - artikel 43, §2, 12° en artikel 57, §3, 8°).

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beslissing voor en voert ze uit (Gemeentedecreet - artikel 57, §1). Dit geldt zowel voor het roerend als voor het onroerend patrimonium van de gemeente.

De gemeenteraad moet aldus in openbare vergadering een beslissing nemen om een bepaald goed te verkopen (Gemeentedecreet - artikel 28).

Bij elke onroerende vervreemding is de openbare verkoop de regel. Slechts bij bijzondere motivering is in een specifiek geval de onderhandse verkoop toegestaan om reden van algemeen belang.

Het voeren van de nodige publiciteit is in elk geval een basisvereiste. Kwestie van zoveel mogelijk kandidaat-kopers aan te trekken. Dit kan door publicatie in een regionale krant, een lokaal publiciteitsblad en het gemeentelijk informatieblad. Daarnaast is het wenselijk om het bericht tot verkoop aan te plakken op het terrein en aan het gemeentehuis. Eventueel kan het bestuur de aangelanden aanschrijven. Het college van burgemeester en schepenen moet dit beslissen. Voor het OCMW kan de voorzitter dit beslissen

De bepaling van de verkoopprijs moet gebeuren op basis van een recent (maximum 2 jaar oud) officieel schattingsverslag.

Beslissing OCMW-bestuur

De OCMW-raad is bevoegd voor de verkoop van een onroerend goed. Ze kan haar bevoegdheid overdragen aan het vast bureau, een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:

  • als de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen.

De voorzitter van de OCMW-raad voert de beslissingen uit.

Zoals vermeld bij de beslissing van het gemeentebestuur is ook hier de nodige publiciteit vereist en een correcte/objectieve prijs.

Beslissing bestuur eredienst

De uitleg hieronder heeft het over de kerkfabriek en kerkraad. Deze uitleg geldt ook voor de andere erediensten. De benaming varieert naargelang de eredienst:

  • kerkfabriek: rooms-katholieke kerkfabriek, protestantse kerkgemeente, orthodoxe kerkfabriek, islamitische gemeenschap, anglicaanse kerkfabriek, Israëlitische gemeente;
  • kerkraad: bestuursraad, kerkfabriekraad, comité.

De kerkraad beslist over alle handelingen van beschikking van de goederen en de gelden die behoren aan de kerkfabriek of die ter beschikking zijn gesteld van de eredienst en stelt de voorwaarden vast volgens welke de daden van beschikking kunnen worden gesteld.

De voorzitter is samen met de secretaris belast met de uitvoering van de besluiten van de kerkraad.

Zoals vermeld bij de beslissing van het gemeentebestuur is ook hier de nodige publiciteit vereist en een correcte/objectieve prijs.