Print

Concessie

Domeinconcessie

Een domeinconcessie betreft een bijzondere categorie van huurovereenkomst (contract sui generis). De inhoud kan vrij worden bepaald. De overheid kan zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen wegens algemeen belang.

De overheid verleent iemand het recht om een gedeelte van het openbaar domein of privé-domein in gebruik te nemen.

Beslissing gemeentebestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om een onroerend goed in concessie te geven. Ook voor concessies van meer dan negen jaar (sinds 1 januari 2013).

De gemeenteraad beslist over de contractvoorwaarden voor overeenkomsten van meer dan negen jaar.

Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beslissing voor en voert ze uit.

Alle mogelijk geïnteresseerden moeten de kans krijgen om een bod te doen. Voldoende publiciteit is daarom aangewezen.

De prijs wordt ook best vastgesteld op basis van een schattingsverslag van de huurwaarde.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de definitieve beslissing voor de concessie.

Beslissing OCMW-bestuur

De OCMW-raad is bevoegd voor concessies van een onroerend goed. Ze kan haar bevoegdheid overdragen aan het vast bureau, een bijzonder comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn:

  • als de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;
  • voor concessies van minder of gelijk aan negen jaar (beheersdaden).

De voorzitter van de OCMW-raad voert de beslissingen uit.

Zoals vermeld bij de beslissing van het gemeentebestuur is ook hier de nodige publiciteit vereist en een correcte/objectieve prijs.

Beslissing bestuur eredienst

De uitleg hieronder heeft het over de kerkfabriek en kerkraad. Deze uitleg geldt ook voor de andere erediensten. De benaming varieert naargelang de eredienst:

  • kerkfabriek: rooms-katholieke kerkfabriek, protestantse kerkgemeente, orthodoxe kerkfabriek, islamitische gemeenschap, anglicaanse kerkfabriek, Israëlitische gemeente;
  • kerkraad: bestuursraad, kerkfabriekraad, comité.

De kerkraad beslist over alle huurovereenkomsten.

De voorzitter is samen met de secretaris belast met de uitvoering van de besluiten van de kerkraad.

Zoals vermeld bij de beslissing van het gemeentebestuur is ook hier de nodige publiciteit vereist en een correcte/objectieve prijs.