Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
59 Decreet lokaal bestuur - Advies Raad van State
48 Eredienstendecreet - Bedienaar van de eredienst
45 Gemeentedecreet - Inzagerecht gemeenteraadsleden
36 OCMW's - Bekendmaking van reglementen
17 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen - Beveiliging stemcomputers
14 Lokale besturen - Aanwerving van personeelsleden buiten de personeelsformatie
3 Crematie - Stand van zaken
1 Islamitische en joodse begraafplaatsen - Stand van zaken
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2978 Over de stand van zaken in de procedure m.b.t. de mogelijke intrekking van de erkenning van de Diyanet-moskeeën
2936 Over de stand van zaken inzake het contact met de lokale besturen over de erkende Diyanetmoskeeën
2880 Over de blockchaintechnologie bij lokale besturen
2752 Over het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om enkel nog moskeeën te erkennen met door de overheid betaalde imams
2664 Stand van zaken van de procedure tot intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen
2446 Eventuele intrekking van de erkenning van de Beringse Fatih-moskee
2368 Over de correspondentie met de Diyanet-moskeeën
2212 Over de bevindingen en initiatieven van de minister na haar correspondentie met de Diyanet-moskeeën
2210 Over de recent voorgestelde maatregelen tot verdere aanscherping van de regels inzake de intergemeentelijke samenwerking
2040 Over de actuele ontwikkelingen m.b.t. de benoeming van een burgemeester in Linkebeek
2032 Over de stand van zaken in het dossier van de benoeming van de burgemeester van Linkebeek
2014 Over de niet-benoeming van de laatst door de Franstalige meerderheid voorgedragen kandidaat als burgemeester van Linkebeek

Pagina's