Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1526 Over de conclusies en acties naar aanleiding van de stadsmonitor
1498 Over de overgangsbepalingen i.v.m. de algemeen directeur en de financieel directeur in het decreet lokaal bestuur
1464 Over de ontwikkeling van Vlaamse stadsregio's
1421 Over de openstelling voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen van de tweede pensioenspijler die geldt voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid
1413 Over de aanpassing van de raden van bestuur van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen van het decreet lokaal bestuur
1386 Over de aanstelling van algemeen directeur en financieel directeur na de verdere integratie van OCMW en gemeente
1316 Over de vermindering van het aantal leden van de bestendige deputatie
1305 Over het rapport van het Rekenhof over de afslanking van de provincies
1292 Over het al dan niet nog vervangen van een lid van deputatie
1277 Over de gevolgen van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur voor de federale financiële stromen naar de lokale besturen
1269 Over de organisatie van Arabische taallessen door het OCMW
1228 Over de mogelijkheid tot het inzetten van mobiele stembureaus bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
1216 Over een fietsvergoeding voor speedelecs voor lokale ambtenaren
1134 Samenstelling van de nieuwe gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen
1043 Over de bekendmaking van het aantal te verkiezen raadsleden bij de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018
1017 Over de verwijdering van een pacemaker vooraleer over te gaan tot crematie
873 Over de houding van de minister tegenover nieuwe vormen van lijkbezorging zoals het resomeren
843 Over pleegzorgverlof voor statutair tewerkgestelden bij de lokale besturen
842 Over het resoneren van dode lichamen
584 Bijzonder comité voor de sociale dienst - Onverenigbaarheden

Pagina's