Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
218 Privaatrechtelijke verzelfstandiging OCMW-woonzorgcentra - Toepassing van het OCMW-decreet Titel VIII, Hoofdstuk IV
216 Lokale besturen - Gendergelijkheid
212 Lokale overheden - Rijbewijs B als selectievoorwaarde voor aanwerving
211 Over het kiesrecht van niet-Belgische kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
207 Retributiereglement lokale besturen - Administratiekosten bij fiscale schuldvorderingen
199 Fusies van gemeenten - Schuldovername
189 Over agressie tegenover lokale mandatarissen
183 Over agressie tegen lokale mandatarissen
173 Projectbureau herbestemming parochiekerken - Resultaten
171 Asbezorging in waterwegen - Modaliteiten
170 Gemeenteraadsleden die hun fractie verlaten - Impact en motivering
163 Pleegzorgverlof - Statutair personeel lokale besturen
151 Particuliere begraafplaatsen - Evolutie
142 Geloofsgemeenschappen - Verbod discriminatie op basis van geslacht
138 Vlaamse overheid - Toepassingen m.b.t. artificiële intelligentie
137 Vlaamse overheid - Toepassingen m.b.t. virtual en augmented reality
137 Over het niet nemen van initiatieven in het kader van structurele onbestuurbaarheid van gemeenten
135 Begraafplaatsen - Lijkbezorging van behoeftigen door de lokale overheid (2)
129 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam
124 Financiële situatie lokale besturen - loonkosten

Pagina's