Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
331 Decreet lokaal bestuur - Overgangsbepalingen algemeen directeur en financieel directeur
330 Decreet lokaal bestuur - Overgangsbepalingen niet aangestelde secretarissen en financieel beheerders - Passende functie
310 Verspreiding van folders in het Arabisch - Taalwetgeving
308 Over de intentie van bepaalde gemeenten om bij de lokale verkiezingen van 18 oktober 2018 geen verkiezingsborden toe te laten
303 Over de vorming van bovenlokale bestuursvormen
302 Over verkiezingsborden op privaat domein
298 Burgemeesters - Eretitels
297 College van burgemeester en schepenen - Taakverdeling
295 Augmented reality games - Risico-analyse
279 Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden
268 Decreet lokaal bestuur - Algemeen directeur - Overgangsbepalingen
260 Over het advies van de Raad van State m.b.t. het ontwerp van decreet lokaal bestuur
255 Al Ishaan-moskee Wilsele - Uitspraken imam (2)
254 Agentschap Binnenlands Bestuur - Bijhouden van gegevens
253 Decreet lokaal bestuur - Vergaderingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
252 Gemeentebesturen - Mandaatswissels
251 Voorzitter van de gemeenteraad en van het vast bureau - Onderscheidingsteken
248 Personen met een beperking - Gemeentelijke en stedelijke adviesraden
242 Gemeentedecreet - Ondertekening akte van voordracht
238 Crematies - Stand van zaken

Pagina's