Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
227 Atakwamoskee Kortrijk - Erkenningsaanvraag
222 Crematies - Stand van zaken
217 College van Burgemeester en Schepenen - Openbaarheid vragen en antwoorden
199 Personeelsleden Vlaandern en lokale besturen - Uitbreiding rouwverlof
197 Over de samenwerking met de Moslimexecutieve na de kritiek op dit orgaan door de federale minister van Justitie
190 Coronaprovisie 2020 - Verdeling middelen
187 Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) - Lokale klimaattafels
186 Financiering gemeenten - Studie geografische verschillen
182 Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - Ondersteunende coronasubsidie
172 Burgemeestersoverleg - Decretaal en formeel kader
170 Over meertalige communicatie door lokale besturen
166 Over het onderzoek door de gouverneur van Vlaams-Brabant in het kader van de taalregistratie in de faciliteitengemeenten
164 Gemeenteraadsleden - Inzagerecht
154 Lijkbezorging - Alternatieve vormen
148 Gemeenteraad - Stemmen per fractie
144 Gemeenteraad - Controlerecht op bevoegdheden die zijn overgedragen aan intergemeentelijke structuren
143 Lokale politici - Klachten over fraude en belangenvermenging
142 Structureel langdurig afwezige schepenen - Eventuele sanctieregeling
140 Lokale overheden - Financiële impact corona
129 Over de verstrengde erkenningsvoorwaarden voor de lokale geloofsgemeenschappen

Pagina's