Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
114 Geloofsgemeenschappen - Wachtlijsten erkenningen
107 Over interbestuurlijke samenwerking
103 Gemeentelijke volksraadpleging - Wettigheidscontrole
102 Lokale besturen - Inkanteling van provinciale ambtenaren
100 Nieuw verkozen lokale mandatarissen - Ondersteuning
90 Over de gevolgen van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 10 oktober 2019 tot vernietiging van de bepalingen tot schrapping van de mogelijkheid voor burgers om onder bepaalde voorwaarden in rechte op te treden namens de gemeente of de provincie
87 Lokale overheden - Belasting op banken en geldautomaten
86 Politiek verlof lokale mandatarissen - Regeling terugvordering en terugbetaling lonen en werkgeversbijdragen
85 Gemeenteraad - Betwisting schattingsverslag bij verkoop onroerend goed
83 Lokale overheden - Toegevoegde agendapunten gemeenteraadszitting
82 Lokale meerjarenplannen en -begrotingen - middelenbesteding
81 Lokale besturen - Welzijn op het werk
79 Bestuursorganen lokale extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) - Werking
77 Erkenning en subsidiëring moskeeën - Diyanet
76 Lokale besturen - Modaliteiten inzaken uitzendarbeid
74 Pensioenlasten lokale besturen - Tegemoetkoming Vlaamse overheid
73 Herbestemming kerkgebouwen - Projectrealisaties
69 Afvalcommunales - Overgedragen opdrachten van gemeenten
56 Voorbereiding gemeenteraadszitting - Terbeschikkingstelling beleidsdocumenten
55 Plattelandsgemeenten - Bijkomende financiering

Pagina's