Overzicht parlementaire vragen

Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
677 Over de intrekking van de erkenning van de Al Ihsaanmoskee
638 Over een eventuele uitbreiding van het rouwverlof voor de personeelsleden van de lokale besturen en van de Vlaamse overheidsdiensten bij het overlijden van een kind
532 Over het tweede onderzoek door een arts in geval van crematie en de aanrekening van de daaraan verbonden kostprijs
526 Over de verantwoordelijkheid van lokale besturen m.b.t. het organiseren van het Te Deum en de uitvoering van het Vlaams volkslied
522 Over pleegzorg- en pleegouderverlof voor statutair tewerkgestelden bij lokale besturen
521 Over het afstaan aan de wetenschap van een lichaam na overlijden
392 Over de deontologische code voor lokale mandatarissen
391 Over de rol van sociale media als campagnemiddel
379 Over de toekenning van een kwaliteitslabel aan uitvaartondernemingen
317 Over de fusiebonus in het kader van de schaalvergroting van lokale besturen
299 Over de bestemming van de middelen uit het openruimtefonds voor de lokale besturen
271 Over de schaalvergroting bij lokale besturen en het vermijden van 'donutfusies'
225 Coronacrisis - Telefonische bereikbaarheid oudere inwoners
220 Autonoom gemeentebedrijf - Contractueel personeel
216 Lokale besturen - Gedeeltelijke werkhervatting langdurig zieken
215 Uitvaartsector - Online begrafenisplatform en kwaliteitscontrole
208 Crematies - Stand van zaken
207 Leden bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) - Tijdskrediet
206 Bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen - Drempelgedrag 'dagelijks bestuur'
201 Gemeenteraden - Werking

Pagina's